• Investigation Management
 • 7 Years Working Experience
 • Banking Industry is a plus

10 hours ago

 

Applied
 • Project Planning Schedule
 • Quantity and Cost estimation
 • MS Project or Primavera

20 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
 • มีความรอบรู้และเข้าใจภารกิจของ กอช.
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • policy advocacy , Senior Policy and Research
 • child sensitive approaches , Child Protection
 • External Relations and Policy Coordination

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
 • เพศหญิง บุคลิกภาพดี อายุไม่เกิน 40 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ และขับขี่มอเตอร์ไซด์ได้

27-Jun-17

 

Applied
 • มีความสามารถจัดทำ BOQ , ถอดแบบ
 • เพศชาย อายุ 30 - 45 ปี
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรโยธา

27-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 27 - 38 ปี
 • ป.ตรี สาขาการจัดการ
 • การเจรจาต่อรอง หรือประสานงาน

27-Jun-17

 

Applied
 • Public affairs
 • Government
 • Assistant Manager

27-Jun-17

 

Applied
 • วางแผนยุทธศาสตร์สถาบันฝึกอบรม
 • งานพัฒนาหลักสูตร
 • บริหารโครงการ

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • งานเอกสารทะเบียนราชการ
 • งานประสานงาน
 • วิเคราะห์ข้อมูล

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์กลยุทธ์
 • งานงบประมาณ
 • งานติดตามและประเมินผลของกลยุทธ์

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Programmme quality, programme design,
 • international development
 • theories of change and performance measurement

30-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.