• Spare Parts , Purchasing , Call center
  • 1-2 years working experience in Automotive
  • Customer Service skill

12 hours ago

 

Applied
  • ต้อนรับ แนะนำการบริการแก่ลูกค้าสาขาของธนาคาร
  • แนะนำการให้บริการผ่านเครื่องให้บริการอัตโนมัติ
  • แนะนำให้ลูกค้าใช้บริการผ่านช่องทางK-Mobile Banking

22-May-17

 

Applied
  • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • ปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • บริการลูกค้า

18-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.