• วุฒิ ป.ตรี- ป.โท สาขาสถิติประยุกต์, สารสนเทศ
  • เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
  • มีความสามารถด้านการวิเคราะห์คำนวน

12-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.