• good connection in construction industry
 • background in Bathroom, Fitting, sanitaryware
 • Experienc in Project Sales with management skills

28 mins ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Engineering, High Vocational
 • Good command of English.
 • Excellent coaching and supervisory skills, and abl

5 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Supporting shop displays and construction projects
 • Preparing key visuals for decorations
 • Evaluating designs and developing new programs

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านประเมินราคาโรงงาน
 • มีความรู้ทางด้านระบบ MRP
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

6 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า

15 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ตรวจสอบ ถอดปริมาณ ก่อนสั่งซื้อวัสดุ
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาเอก

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบป. ตรี-โท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

15 hours ago

 

Applied
 • Aged over 45 years old.
 • Civil Engineering
 • 15 years’ experience in high building

15 hours ago

 

Applied
 • สามารถดูแลระดับและแนวได้ถูกต้องแม่นยำ
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านการสำรวจงานก่อสร้าง
 • มีความสามารถในการใช้ Program Autocad

15 hours ago

 

Applied
 • Maintaining the high standard of BM
 • Overseeing the BM day to day management
 • Good Knowledge of English preferred

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบก่อสร้างได้

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ม.6 - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • จัดทำรายงานวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างคงเหลือประจำเดือน

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง โครงสร้าง-สถาปัตยกรรม
 • สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบก่อสร้างได้
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • งานระบบไฟฟ้า ประปา สื่อสาร
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบก่อสร้างได้

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์(ปี) : 4 ปีขึ้นไป

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์(ปี) : 4 ปีขึ้นไป

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 28 - 35 ปีขึ้นไป
 • ก่อสร้างอาคารสูง

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีใบประกอบวิชาชีพระดับภาคีหรือสามัญ
 • ประสบการณ์(ปี) : 5ปีขึ้นไป

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • งานก่อสร้างอาคารสูง
 • เพศชาย อายุ 28-38 ปี
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาโยธา ก่อสร้าง

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เขียนแบบงานโครงสร้างและสถาปัตย์
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถอ่านแบบ ถอดแบบงานก่อสร้างอาคารได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad เบื้องต้นได้
 • มีประสบการณ์ในการถอดแบบประมาณราคาไม่ต่ำกว่า 2 ปี

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับเหมาอาคารสูง
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส. สาขาก่อสร้าง
 • มีความรู้ความเข้าใจในการรับของ เบิกของ ซ่อมบำรุง

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาโยธา ก่อสร้างไฟฟ้า เครื่องกล
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Auto Cad ได้
 • มีประสบการณ์เขียนแบบงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 3 ปี

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับเหมางานโครงสร้างหรืองานสถาปัตย์
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาโท

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • งานก่อสร้างอาคารสูง
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีใบประกอบวิชาชีพสามัญ (สย.)

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in engineering services
 • Electrical or Mechanical (E&M)
 • Good English communications

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคติด้านบวก

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการด้านการควบคุมและบริหารโครงการ 10 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์สายงานก่อสร้างและสายงานเกี่ยวข้อง
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

15 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบ, เขียนแบบ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • อ่านแบบ furniture ได้
 • ขับรถยนต์เกียร์กระปุกได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Project cost estimation
 • Verify and monitoring project’s budget
 • Civil Engineering or Construction Management

24-Apr-17

 

Applied
 • Shooroom Designer
 • Project Design Development
 • Architectural Project

24-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีความรู้และเข้าใจในระบบเอกสารงานก่อสร้าง
 • กำกับดูแลการจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ดำเนินการติดตั้งและก่อสร้างงานระบบให้ได้คุณภาพ
 • ดำเนินการติดตั้งตามกระบวนการ

24-Apr-17

 

Applied
 • เขียนแบบก่อสร้าง, Shop Drawing
 • มีประสบการณ์ด้านงานเขียนแบบ
 • สามารถใช้ AutoCad หรือ โปรแกรม อื่นๆ ได้

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม มีใบประกอบวิชาชีพ
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น 3D,Photoshop
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาด้านช่างสำรวจ วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาโยธา มีใบกว.
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานอาคาร โครงสร้างสถาปัตย์
 • ควบคุมงานก่อสร้าง

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง
 • ควบคุมงานก่อสร้าง

24-Apr-17

 

Applied
 • ถอดแบบงานก่อสร้าง
 • วุฒิปริญญาตรี
 • ใช้โปรแกรมMs Office,Excell,Autocad ได้ดี

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง
 • ควบคุมงานก่อสร้าง

24-Apr-17

 

Applied
 • ซ่อมแซม ดูแลบำรุงรักษางานด้านไฟฟ้า ประปา
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

24-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลควบคุมงานโครงสร้าง,สถาปัตย์
 • สามารถดูแบบและเขียนแบบได้
 • ประสบการณ์ในงานโฟร์แมนสถาปัตย์มาอย่างน้อย 2 ปี

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ด้านงานโครงสร้างอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

24-Apr-17

 

Applied
 • ปฎิบัติงานด้านสำรวจในโครงการก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานสำรวจอย่างน้อย 2 ปี

24-Apr-17

 

Applied
 • บริหารจัดการงานไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาล
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง

24-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.