• Construction and Security Management
 • 10 years minimum experience from Community Mall
 • Shopping Mall or Retail Business Background

25-Oct-16

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ปวช-ปวส สาขาก่อสร้าง, สถาปัตยกรรม
 • สามารถทำ Autocad ได้

24-Oct-16

 

Applied
 • เป็นผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์งานดังกล่าว
 • มีความพร้อมในด้านทีมงานช่างฝีมือและแรงงานฝีมือ
 • มีความสามารถในด้านการควบคุมคุณภาพ

22-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช-ปวส สาขาก่อสร้าง หรือสาขาโยธา
 • มีพาหนะส่วนบุคคล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2-5 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้างหรือโยธา

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาก่อสร้างหรือสาขาโยธา
 • มีทัศนคติการทำงานที่ดี, ทำงานแบบมืออาชีพ

20-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.