• Bachelor’s degree in Engineering ,Business Admin
 • 2-5 years experience in concrete & cement
 • Good command of English

19 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ขึ้นไป
 • ปริญาตรี สาขาวิศวกรโยธา (มีใบ กว.) ประสบการณ์ 2 ปี
 • เขียนแบบ / คำณวนแบบ

21 mins ago

 

Applied
 • Male/Female, age 30-38 years
 • Degree in Interior, Architecture, Civil engineer
 • Willing to work in fast growing &challenging compa

21 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bonus,Provident fund,Medical Support
 • Construction Business
 • Have experience in Building Construction field

21 mins ago

 

Applied
 • สถาปนิก โฟร์แมน ถอดราคางานก่อสร้าง
 • ป.ตรี ถ้ามีประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี พิจารณาพิเศษ
 • เงินเดือน 18,000 บาท ปรับฐานเงินตลอดตามความสามารถ

27-Jun-17

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถใช้โปรแกรม AOTO CAD ได้

27-Jun-17

 

Applied
 • ควบคุม ตรวจสอบ ประสานงาน ก่อสร้าง
 • สามารถคิดปริมานงานและวางแผนงานก่อสร้าง
 • จัดทำเอกสารงานก่อสร้าง

27-Jun-17

 

Applied
 • มีความตั้งใจทำงานในสายวิชาชีพที่เรียนมา
 • มีความอดทนสูง และพร้อมจะเรียนรู้งานสู้งาน
 • ลักษณะงานควบคุมงานก่อสร้างประจำ Site งาน

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีความรู้และเข้าใจในระบบเอกสารงานก่อสร้าง
 • กำกับดูแลการจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เขียนแบบก่อสร้าง, Shop Drawing
 • มีประสบการณ์ด้านงานเขียนแบบ
 • สามารถใช้ AutoCad หรือ โปรแกรม อื่นๆ ได้

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม มีใบประกอบวิชาชีพ
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น 3D,Photoshop
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง

27-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานอาคาร โครงสร้างสถาปัตย์
 • ควบคุมงานก่อสร้าง

27-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง
 • ควบคุมงานก่อสร้าง

27-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาโยธา มีใบกว.
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

27-Jun-17

 

Applied
 • ถอดแบบงานก่อสร้าง
 • วุฒิปริญญาตรี
 • ใช้โปรแกรมMs Office,Excell,Autocad ได้ดี

27-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาด้านช่างสำรวจ วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ดำเนินการติดตั้งและก่อสร้างงานระบบให้ได้คุณภาพ
 • ดำเนินการติดตั้งตามกระบวนการ

27-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง
 • ควบคุมงานก่อสร้าง

27-Jun-17

 

Applied
 • 1. Male or Female, age 25 - 40 years.
 • 2. Able to work out site office
 • 3. Good computer and Microsoft skills

27-Jun-17

 

Applied
 • งานก่อสร้างอาคารสูง
 • เพศชาย อายุ 28-38 ปี
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาโยธา ก่อสร้าง

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีใบประกอบวิชาชีพระดับภาคีหรือสามัญ
 • ประสบการณ์(ปี) : 5ปีขึ้นไป

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์(ปี) : 4 ปีขึ้นไป

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์(ปี) : 4 ปีขึ้นไป

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • งานระบบไฟฟ้า ประปา สื่อสาร
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 28 - 35 ปีขึ้นไป
 • ก่อสร้างอาคารสูง

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบก่อสร้างได้

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบก่อสร้างได้

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ม.6 - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • จัดทำรายงานวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างคงเหลือประจำเดือน

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • งานก่อสร้างอาคารสูง
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีใบประกอบวิชาชีพสามัญ (สย.)

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • รับเหมางานโครงสร้างหรืองานสถาปัตย์
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาโท

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาโยธา ก่อสร้างไฟฟ้า เครื่องกล
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Auto Cad ได้
 • มีประสบการณ์เขียนแบบงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 3 ปี

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เขียนแบบงานโครงสร้างและสถาปัตย์
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถอ่านแบบ ถอดแบบงานก่อสร้างอาคารได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad เบื้องต้นได้
 • มีประสบการณ์ในการถอดแบบประมาณราคาไม่ต่ำกว่า 2 ปี

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • รับเหมาอาคารสูง
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส. สาขาก่อสร้าง
 • มีความรู้ความเข้าใจในการรับของ เบิกของ ซ่อมบำรุง

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • RAMS Coordinator
 • 2 years of experience in related
 • Good knowledge in EN 50126, EN 50128, IEC 61508

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบด้านบริการลูกค้า
 • มีทักษะในงานด้านบริหาร
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

26-Jun-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการบริหารงานของผู้จัดการหมู่บ้าน
 • วุฒิปวส-ปริญญาโท ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารจัดการหมู่บ้าน, อาคาร

26-Jun-17

 

Applied
 • Master or Bachelor degree in Engineering
 • 8 years of experience in construction
 • Strong written and verbal English communication

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Maintaining the high standard of BM
 • Overseeing the BM day to day management
 • Good Knowledge of English preferred

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Based at the construction site.
 • Required to report to company management
 • Holds Thailand engineering license.

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุม และตรวจสอบงานของผู้รับเหมาได้
 • มีความรู้และประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง
 • ควบคุมงานก่อสร้างหน้างานทุกขั้นตอนการก่อสร้างให้เป

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส / ปริญญาตรีจบมาทางด้านสถาปัตยกรรม
 • ควบคุมการก่อสร้าง (Construction Management)
 • มีประสบการณ์ ทางด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม

26-Jun-17

 

Applied
 • จบการศึกษาปวส.ก่อสร้ง/วิศวกรโยธา
 • เพสชาย อายุ 22-35 ปี
 • สามารถอยู่ประจำหน่วยงานต่างจังหวัดได้

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบป. ตรี-โท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

26-Jun-17

 

Applied
 • Developing and maintaining business relationships
 • Experience in the sales of trucks, forklifts
 • Have own car and driving license.

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Sanitary, Environmental
 • An MBA is an advantage
 • 5 years experience of sales and marketing

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Oversee and direct construction projects
 • Review project in-depth to schedule deliverables
 • Coordinate and direct construction workers

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to join well known construction
 • Opportunity to develop your skills in both
 • Opportunity to gain good welfare and well benefits

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธาหรืออื่นๆ
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป เพศชาย มีใบกว.
 • มีประสบการณ์ธุรกิจก่อสร้าง/อาคารสูงอย่างน้อย 4 ปี

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.