• RAMS Coordinator
 • 2 years of experience in related
 • Good knowledge in EN 50126, EN 50128, IEC 61508

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Liaise with customers and manufacturers
 • Prepare Project Proposals, time frames, schedule
 • 5 yrs experience in Technical Project management

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical engineering
 • 5years of experience in structural construction
 • Mechanical Engineer with Construction’s business

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Aged over 40 years old.
 • Civil Engineering
 • 15 years’ experience in high rise building

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาโยธา ,ก่อสร้าง , ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ ด้านงานก่อสร้าง งานไฟฟ้า อาคาร
 • สามารถทำงาน 6 วันได้ และปฎิบัติงานประจำโครงการบ้าน

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปวส. สาขาก่อสร้าง/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์โยธา,
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตาม เเผนงาน

6 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 29
 • ควบคุมงานก่อสร้างใน Site งาน
 • ระดับการศึกษา : ปวส.

6 hours ago

 

Applied
 • จัดทำ BOQ งานเพิ่มเติม ตรวจสอบปริมาณวัสดุ และ Spec
 • สามารถติดต่อประสานงานได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ

6 hours ago

 

Applied
 • เขียนแบบบ้าน แบบโครงสร้าง+สถาป้ตย์, Shop Dwg
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.)
 • ใบประกอบวิชาชีพ ภาคีวิศวกร หรือ กำลังดำเนินการสอบ

6 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สามารถเดินทางออกตาม Site งานต่างๆภายใน กทม.
 • บันทึกรายงานการก่อสร้างตามส่วนงานที่รับผิดชอบ

6 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างใน Site งาน
 • เพศชาย อายุ 20 - 29 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปวส.

6 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้

6 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3-4 ปี ขึ้นไป
 • งานเตรียมวัสดุ ตามตัวอยางเพื่อขออนุมัติ

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขา ก่อสร้าง,สถาปัตย์
 • สามารถเขียนแบบ auto cad ได้

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรโยธา
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 2 ปี (ในตำแหน่ง)

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส./ปริญญาตรี(โยธา) หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเคลียร์แบบ และเคลียร์ SPEC วางแผนงานต่าง ๆ
 • างแผนจัดจ้าง, เปรียบเทียบราคา

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bangkok Metropolitan
 • At least 3-5 year sales experience in construction
 • Available for 2 years Roration nationawide

18 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า

19 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบ ถอดปริมาณ ก่อนสั่งซื้อวัสดุ
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาเอก

20 hours ago

 

Applied
 • Thai National. Aged over 40 years old.
 • Bachelor’s Degree or higher in Civil Engineering.
 • At least 15 years’ experience as a Project Manager

24-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา / ก่อสร้าง
 • วิเคราะห์และออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร กว

24-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานสายงานก่อสร้าง

24-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขางานก่อสร้าง, โยธา หรืออื่นๆ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

24-Jan-17

 

Applied
 • สำรวจหน้างาน
 • ปวช-ปริญญาตรี สาขา ช่างสำรวจ , ก่อสร้าง
 • เพศชาย / หญิง

24-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปฏิบัติงานด้านเทคนิคปฐพี ก่อสร้างทาง ถนน สะพาน
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.-ป.ตรี
 • สาขาก่อสร้าง/โยธา

24-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง
 • ควบคุมดูแลงานก่อสร้างและจัดทำรายงานความคืบหน้างาน
 • มีความอดทนสูง

24-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุอยู่ระหว่าง 30-40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 10 ปี

24-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย พิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่มีอายุ 25-35 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี วศบ. โยธา สาขาโยธา
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี

24-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย พิจารณาเฉพาะอายุระหว่าง 22-28 ปีเท่านั้น
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง, โยธา, สถาปัตย์
 • 1-3 ปี ด้านควบคุมงานศูนย์กระจายสินค้า-คลังสินค้า

24-Jan-17

 

Applied
 • Searching, developing, launching new products
 • Implement new products development process
 • Manage future & existing assigned products

24-Jan-17

 

Applied
 • Civil Engineering background will be an advantage.
 • 2-3 years’ sales experience in direct sales.
 • Local residential person is preferred.

24-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • อ่านแบบ furniture ได้
 • ขับรถยนต์เกียร์กระปุกได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Female, Thai Nationality, Age 35-40
 • Bachelor's Degree in Engineering
 • More than 5 years of working experience

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • A bachelor or a master degree in engineering
 • 5 to10 years’ experience in construction
 • Fluent in English is considered a plus

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาโยธา / ก่อสร้าง
 • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • มีประสบการณ์ ด้าน โครงสร้าง
 • สามารถทำงานกะดึกได้ (บางไซท์งาน)

23-Jan-17

 

Applied
 • Should have worked in South East Asia
 • Strong Communication & Leadership skills
 • Immediate Joining

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • aluminium facade, curtain walls, windows,shading
 • architect, engineer spoken and written English
 • Construction sector experience, AutoCad, Inventor

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเขียนแบบและเคลียร์แบบ
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

23-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี.-ป.โท สาขา วิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างอาคาร
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

23-Jan-17

 

Applied
 • good connection in construction industry
 • backgroud in Building material products (sanitary)
 • Experienc in Project Sales with management skills

23-Jan-17

 

Applied
 • ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบและระยะเวลา
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto cad ได้
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • site management (hospitality, retail fit-outs)
 • management project staffs/multiple sub-contractor
 • maintain quality control procedures, site safety

23-Jan-17

 

Applied
 • Field Engineer
 • Electrical Engineer
 • Electronics Engineer

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor in Engineering
 • Fluent in English
 • Strong knowledge in Construction

20-Jan-17

 

Applied
 • Sales Engineer
 • Sales Project
 • Sales

20-Jan-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • At least 5-10 years experienced in HR
 • Good command of spoken and written English
 • Familiar in engineering industry would be plus

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Good command of spoken and written English
 • Familiar in engineering industry would be plus
 • Professional experience in the legal department

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.