• Opportunity to utilize your construction skill
 • Able to acquire knowledge about interior
 • Able to acquire knowledge about constrution

29-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาโยธา / ก่อสร้าง
 • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบ ถอดแบบประมาณราคาได้
 • ถอดปริมาณ BOQ
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

24-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
 • ควบคุมงบประมาณโครงการ
 • บันทึก แก้ไขแบบก่อสร้าง งานโครงสร้างและสถาปัตย์

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ม.6 , ปวช. หรือเทียบเท่า
 • มีความเป็นผู้นำ มีทัศนคติที่ดี

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • (ปวส.) ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง โยธา
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป

24-Apr-17

 

Applied
 • ออกแบบและเขียนแบบก่อสร้าง
 • ปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว)
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมการก่อสร้างบ้าน

18-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.