• CONTRACTOR
 • ดูแลควบคุมงานและประมาณราคา
 • งานก่อสร้าง

10 hours ago

 

Applied
 • Bechelor's Degree Electrical Or Mechanical
 • Able to use AUTO CAD
 • Able to Carry out taking off and produce Bill

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Civil Engineer, Architecture
 • experience as QS, Quantity surveyor, estimator
 • Auto CAD, Project Planner, Project Budget skills

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master ‘s degree in civil engineering
 • Experiences: Structural design with related
 • Good command in English

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • flexible working hours
 • development opportuninties
 • salary perks

10 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป

10 hours ago

 

Applied
 • Building Manager
 • Management
 • Building

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • High Building Experience
 • Construction and Building
 • 5 years’ experience in construction

10 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 0-20 ปีขึ้นไป

10 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธ
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3 - 10 ปี

10 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัดวุฒิ
 • ประสบการณ์ในงานทำ Survey อาคาร 2 ปีขึ้นไป

10 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบก่อสร้างได้

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ม.6 - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • จัดทำรายงานวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างคงเหลือประจำเดือน

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • งานระบบไฟฟ้า ประปา สื่อสาร
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบก่อสร้างได้

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์(ปี) : 4 ปีขึ้นไป

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์(ปี) : 4 ปีขึ้นไป

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีใบประกอบวิชาชีพระดับภาคีหรือสามัญ
 • ประสบการณ์(ปี) : 5ปีขึ้นไป

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 28 - 35 ปีขึ้นไป
 • ก่อสร้างอาคารสูง

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง โครงสร้าง-สถาปัตยกรรม
 • สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบก่อสร้างได้
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • งานก่อสร้างอาคารสูง
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีใบประกอบวิชาชีพสามัญ (สย.)

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับเหมางานโครงสร้างหรืองานสถาปัตย์
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาโท

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เขียนแบบงานโครงสร้างและสถาปัตย์
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถอ่านแบบ ถอดแบบงานก่อสร้างอาคารได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad เบื้องต้นได้
 • มีประสบการณ์ในการถอดแบบประมาณราคาไม่ต่ำกว่า 2 ปี

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • งานก่อสร้างอาคารสูง
 • เพศชาย อายุ 28-38 ปี
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาโยธา ก่อสร้าง

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาโยธา ก่อสร้างไฟฟ้า เครื่องกล
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Auto Cad ได้
 • มีประสบการณ์เขียนแบบงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 3 ปี

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับเหมาอาคารสูง
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส. สาขาก่อสร้าง
 • มีความรู้ความเข้าใจในการรับของ เบิกของ ซ่อมบำรุง

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • good connection in construction industry
 • background in Bathroom, Fitting, sanitaryware
 • Experienc in Project Sales with management skills

10 hours ago

 

Applied
 • Supporting shop displays and construction projects
 • Preparing key visuals for decorations
 • Evaluating designs and developing new programs

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธาหรืออื่นๆ
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป เพศชาย มีใบกว.
 • มีประสบการณ์ธุรกิจก่อสร้าง/อาคารสูงอย่างน้อย 4 ปี

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales of construction projects.
 • 3 years experience in construction industry
 • Thai Nationality, Male 25-35 years old

17 hours ago

 

Applied
 • Assets Management Maintenance
 • Development Store Construction
 • Degree in Engineering or related field

19 hours ago

 

Applied
 • อายุ20ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

22-May-17

 

Applied
 • จบ ปวช -ขั้นต่ำ
 • ใช้โปรแกรม Autocad ได้ดี คิดพื้นที่ได้คล่อง
 • เคยผ่านงานก่อสร้างจะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ

22-May-17

 

Applied
 • To respond to all Civil Engineering activities
 • Having Driving Identification Card.
 • Civil Construction license

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลควบคุมงานโครงสร้าง,สถาปัตย์
 • สามารถดูแบบและเขียนแบบได้
 • ประสบการณ์ในงานโฟร์แมนสถาปัตย์มาอย่างน้อย 2 ปี

22-May-17

 

Applied
 • ปฎิบัติงานด้านสำรวจในโครงการก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานสำรวจอย่างน้อย 2 ปี

22-May-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งวิศวกรอย่างน้อย 3 ปี
 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

22-May-17

 

Applied
 • บริหารจัดการงานไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาล
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง

22-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ด้านงานโครงสร้างอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

22-May-17

 

Applied
 • ซ่อมแซม ดูแลบำรุงรักษางานด้านไฟฟ้า ประปา
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

22-May-17

 

Applied
 • ควบคุม และตรวจสอบงานของผู้รับเหมาได้
 • มีความรู้และประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง
 • ควบคุมงานก่อสร้างหน้างานทุกขั้นตอนการก่อสร้างให้เป

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมระดับภาคีขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ Microsoft Office, AutoCAD เป็นอย่างดี

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบ, เขียนแบบ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป

22-May-17

 

Applied
 • บริหารงาน ควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงาน
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกาศนียบัตรวิชาชีพวิศวกร

22-May-17

 

Applied
 • Payment ผู้รับเหมา รายงานแผนรายรับ-รายจ่ายประจำเดื
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

22-May-17

 

Applied
 • อ่านแบบ ถอดแบบปริมาณพื้นที่ วัสดุ สอบราคา
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า ระบบประปา

22-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Autocad

22-May-17

 

Applied
 • คีย์ข้อมูลการรับ-จ่ายของ วัสดุ อุปกรณ์ ตรวจเช็คของ
 • ปวช.หรือมัธยมศึกษา - ปริญญาตรี
 • ใช้โปรแกรม ERP MANGO ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-May-17

 

Applied
 • เขียนแบบระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ และสุขาภิบาล
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCad ได้

22-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.