• Retail Manager
 • Sr.Retail Manager
 • Project Manager

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รายได้ตามประสบการณ์ทำงาน
 • มีโอกาสความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน
 • มีประสบการณ์งานสร้างบ้านจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

 

Applied
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายประตูเหล็กม้วนประตูเหล็กทนไฟ
 • สวัสดิการ:กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ค่าครองชีพ เงินช่วยเหลือฯ

13 hours ago

 

Applied
 • CONTRACTOR
 • ดูแลควบคุมงานและประมาณราคา
 • งานก่อสร้าง

23-Jul-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรม หรือมากกว่า
 • มีความขยัน หมั่นเพียร

23-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปวช.-ปวส.
 • เพศชาย อายุ 30-35 ปี
 • ประสบการณ์คุมงานก่อสร้าง 5 ปีขึ้นไป

23-Jul-17

 

Applied
 • Bechelor's Degree Electrical Or Mechanical
 • Able to use AUTO CAD
 • Able to Carry out taking off and produce Bill

23-Jul-17

 

Applied
 • เขียนแบบ AutoCAD งานก่อสร้าง โครงสร้าง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ปวช.
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป

22-Jul-17

 

Applied
 • จัดสรรค์งบประมาณก่อสร้างของโครงการ
 • ติดตาม และรายงานความคืบหน้าโครงการ
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

22-Jul-17

 

Applied
 • จัดทำรายการเสนอกรรมการ
 • ประมาณราคางานก่อสร้างโครงการ
 • จัดทำงานเพิ่มโครงการ

22-Jul-17

 

Applied
 • จบการศึกษาด้าน ช่างก่อสร้าง,ช่างโยธา
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5 ปี

22-Jul-17

 

Applied
 • 15 years of experience in Architectural consulting
 • Luxury products like condominium, hotel and retail
 • Experience to develop the high end projects

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • experience in Facade, curtain wall, hotel projects
 • experience in Project Management,
 • civil engineer, architectural

21-Jul-17

 

Applied
 • ถอดแบบและประเมินราคา
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
 • สามารถปฏิบัติงานตามSiteงานและ ตจว.ได้

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Build Brand Awareness
 • Lead new product development team
 • Be a Brand Champion

21-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering Mechanical
 • Provide coaching/counseling to foreman.
 • Very Good English communications

21-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางด้านวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในการประมูลงานก่อสร้าง 10 ปีขึ้นไป
 • ยื่นซองประมูลงานก่อสร้าง

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรโยธา
 • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร 1 ปี

21-Jul-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรโยธา
 • ศึกษาขอบเขตของงานที่จะเสนอราคา

21-Jul-17

 

Applied
 • ปวส. ช่างก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
 • รับสมัครผู้รับเหมาช่วงงานก่อสร้างอาคาร
 • งานขุดดินและขนดิน
 • งานโครงสร้าง

21-Jul-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
 • วางแผนงานก่อสร้างและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน
 • ประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างอาคาร 8 ชั้นขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ขึ้นไป
 • ปริญาตรี สาขาวิศวกรโยธา (มีใบ กว.) ประสบการณ์ 2 ปี
 • เขียนแบบ / คำณวนแบบ

21-Jul-17

 

Applied
 • ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง
 • วิศวกรรมโยธา
 • อาคารสูง

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Vocational qualification in mechanical engineering
 • Good hands-on capabilities
 • Selling experience is a plus

21-Jul-17

 

Applied
 • experience in Quantity Surveyor
 • experience in Hotel, Interior fit-out, retails
 • project working budgets, cash flow projection

21-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบงานก่อสร้าง 2-5 ปี
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี. สาขาสถาปัตยกรรมหรือโยธา
 • โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง 2-5 ปี
 • จบปริญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวช./ปวส. หรือ สูงกว่า สาขาก่อสร้าง หรือ สาขา
 • สะดวกในการเดินทางย้ายที่อยู่ได้
 • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม

21-Jul-17

 

Applied
 • high rise condominimum
 • retail mall and office building
 • Quality, cost and time

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Civil Engineer, Architecture
 • experience as QS, Quantity surveyor, estimator
 • Auto CAD, Project Planner, Project Budget skills

20-Jul-17

 

Applied
 • Thai national
 • Enthusiastic, hardworking and self-motivated
 • Good English reading and writing skills

20-Jul-17

 

Applied
 • Thai national
 • Enthusiastic and hardworking
 • Basic English reading and writing skills

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
 • การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป

20-Jul-17

 

Applied
 • ควบคุม และตรวจสอบงานของผู้รับเหมาได้
 • มีความรู้และประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง
 • ควบคุมงานก่อสร้างหน้างานทุกขั้นตอนการก่อสร้างให้เป

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • กลุ่มร้านตัวแทนจำหน่ายและ Modern Trade
 • ถังบำบัดน้ำเสีย , เครื่องปั้มน้ำ, ถังไฟเบอร์กลาส
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

20-Jul-17

 

Applied
 • Experience in commercial&hotel development project
 • Strong project management and analytical skills
 • Good command of English

20-Jul-17

 

Applied
 • ปวส / ปริญญาตรีจบมาทางด้านสถาปัตยกรรม
 • ควบคุมการก่อสร้าง (Construction Management)
 • มีประสบการณ์ ทางด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม

20-Jul-17

 

Applied
 • sales representative
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการต่อรอง

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป

20-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • อายุ 21-30 ปี
 • ออกแบบเพื่อปลูกสร้าง

20-Jul-17

 

Applied
 • good connection in construction industry
 • background in Bathroom, Fitting, sanitaryware
 • Experienc in Project Sales with management skills

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปวส.สาขาก่อสร้าง โยธา - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์บริหารงานติดตั้งกระจก อลูมิเนียม

20-Jul-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาวิชาก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 2 - 5 ปี
 • ควบคุมก่อสร้าง

20-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์งาน Precast -Tunnel form
 • มีประสบการณ์ควบคุม และบริหารงานก่อสร้าง 5 ปี
 • ต้องมีประสบการณ์ควบคุมงานแนวราบอย่างน้อย 3 ปี

19-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์งาน Precast -Tunnel from
 • มีประสบการณ์ควบคุม และบริหารงานก่อสร้าง 7 ปีขึ้นไป
 • ต้องมีประสบการณ์ควบคุมงานแนวราบอย่างน้อย 7 ปี

19-Jul-17

 

Applied
 • Experience in trade and investment
 • Market research and project management experience
 • Competitive salary,benefits&training opportunities

19-Jul-17

 

Applied
 • Opportunity to join well known construction
 • Opportunity to develop your skills in both
 • Opportunity to gain good welfare and well benefits

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบป. ตรี-โท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

19-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.