• Technical Service
 • Focus in Construction in dustry
 • Polyurethane/Polymer

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • เพศชายอายุ 35-45 ปี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง จบปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การจัดซื้อสำหรับงานก่อสร้าง
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน

4 hours ago

 

Applied
 • จัดทำ PR ของที่ละโครงการที่รับผิดชอบ
 • ปริญญาตรี สาขาโยธา
 • ทำ Payment การเบิกจ่ายของผู้รับเหมา/Supplier

4 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบสื่อเพื่อใช้ภายในองค์กร
 • ป.ตรี สาขา ออกแบบนิเทศศิลป์, สถาปัตยกรรม
 • มีความคิดสร้างสรรค์

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านประเมินราคาตกแต่งภายในจะพิจาณาพิเศษ
 • คิดราคา ถอดแบบทำ BOQ ได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งวิศวกรอย่างน้อย 3 ปี
 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

8 hours ago

 

Applied
 • ปฎิบัติงานด้านสำรวจในโครงการก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานสำรวจอย่างน้อย 2 ปี

8 hours ago

 

Applied
 • ดูแลควบคุมงานโครงสร้าง,สถาปัตย์
 • สามารถดูแบบและเขียนแบบได้
 • ประสบการณ์ในงานโฟร์แมนสถาปัตย์มาอย่างน้อย 2 ปี

8 hours ago

 

Applied
 • บริหารจัดการงานไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาล
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง

8 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ด้านงานโครงสร้างอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมแซม ดูแลบำรุงรักษางานด้านไฟฟ้า ประปา
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering Mechanical
 • 7-10 years in Design & Engineering of industry
 • engineering license

12 hours ago

 

Applied
 • Min 15 years of experience
 • Can Start February 2017
 • Salary around 60 - 65,000 THB

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 10 years experience Design & Engineering o
 • Can start March 2017
 • Salary around 40,000 THB

12 hours ago

 

Applied
 • Supervise an installation and maintenance onsites
 • Huge, Stability and Western Company
 • Salary up to 60,000 Baht with Negotiable

16 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • จบการศึกษาป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ควบคุมดูแลงานก่อสร้างต่างๆภายในโครงการ
 • จัดทำ BOQ ราคาจ้างเหมาผู้รับเหมา

16 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานก่อสร้างต่างๆภายในโครงการ
 • ประมาณการวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง
 • สามารถอดปริมาณของจากแบบได้

16 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทำงานออกแบบได้ดี

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2-3 years working experience
 • Strong creative skill in Graphic Design
 • Ability to interpret and work on architecture

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Tekla
 • Steel Detailer
 • Drafter

16 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาด้านสถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ Program AutoCAD , Sketch up , Photoshop,

16 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • 8-10yrs in commisioning, qualification, validation
 • at least 3 years in leadership role
 • Grauated from Thailand reputable universities

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิด 35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์บริหารโครงการอย่างน้อย 5 - 7 ปี

16 hours ago

 

Applied
 • Opportunity to work for a big Japanese company
 • Opportunity to get promotion if you perform well
 • to utilize your knowledge

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, age not over 35 years
 • Degree in Business Administration, Economics
 • Good command of English

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Architecture
 • Good written and spoken English skills
 • Strong presentation skills

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุม ดูแล งานของสโตร์
 • การตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ทรัพย์สินในสโตร์องค์กร
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป

16 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป

16 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป มีใบประกอบวิชาชีพ
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบ หรือ ก่อสร้างอาคาร 3 ปี
 • ประสานงานกับสถาปนิกผู้ออกแบบอาคารขนาดใหญ่

16 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรรมโยธา ขึ้นไป
 • กรณีเคยผ่านงานอาคารสูงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มีความรับผิดชอบสูง

16 hours ago

 

Applied
 • ผ่านงานดอนโดมิเนียมสูงไม่น้อยกว่า 5 โครงการ
 • ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้าหรือ เครื่องกล
 • ประสบการณ์งานไฟฟ้าหรือเครื่องกลไม่น้อยกว่า 10 ปี

16 hours ago

 

Applied
 • ควบคุม ดูแลงานสถาปัตย์ภายในอาคารสูง
 • ผ่านงานก่อสร้างขนาดใหญ่, อาคารสูง 10 ชั้นขึ้นไป
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50 ปี

16 hours ago

 

Applied
 • ดูแลบริหารระบบความปลอดภัยในการทำงาน
 • เพศ ชายอายุ 28 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 45 ปี
 • ผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ 180 ช.ม./จป.เทคนิค

16 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปด้านงานก่อสร้าง
 • สามารถดูแบบงานระบบได้ทุกระบบ

16 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงาน Office Engineer ทั้งหมดของภาคสนาม
 • มีความรู้ด้านวิศวกรรมดี และมีภาวะผู้นำ
 • เคลียร์แบบ Shop Drawing, Payment และอื่นๆ

16 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์งานก่อสร้าง 2-3 ปี

16 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 0-20 ปีขึ้นไป

16 hours ago

 

Applied
 • ปวส.สายโยธา-ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป
 • ย้ายที่พักได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16 hours ago

 

Applied
 • ปวส / ปริญญาตรีจบมาทางด้านสถาปัตยกรรม
 • ควบคุมการก่อสร้าง (Construction Management)
 • มีประสบการณ์ ทางด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม

16 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา (วศบ.)
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป

16 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา (วศบ.)
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

16 hours ago

 

Applied
 • Degree in civil engineering, mechanical engineerin
 • 5 years experience in Sales.
 • Good analytical and problem solving skills.

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in civil engineering, mechanical engineer.
 • 3 years’ experience in Sales of technical products
 • Good command of spoken and written English.

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธ
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3 - 10 ปี

16 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัดวุฒิ
 • ประสบการณ์ในงานทำ Survey อาคาร 2 ปีขึ้นไป

16 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

16 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย2 ปีขึ้นไป

16 hours ago

 

Applied
 • วางแผนการก่อสร้างสำหรับหน้างาน
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาตร์ สาขาโยธา/ก่อสร้าง/สำรวจ
 • ประสบการณ์ในการควบคุม วางแผนงานก่อสร้าง บ้านจัดสรร

16 hours ago

 

Applied
 • Degree in related field of architecture
 • Male ,Thai nationality only
 • 5+ years experience in retail construction

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.