• มีแผนงานด้านการตลาด เข้าถึงผู้บริโภค
  • รู้จักสื่อ ช่องทางต่างๆ มีเครือข่ายการทำงาน
  • พัฒนาตเอง ติดตามข่าวสาร เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ

19-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.