• Master in Finance / Economics or related field
 • 2-3 years working experience
 • Good command in English communication

8 mins ago

 

Applied
 • พัฒนา นำเสนอ ทบทวน นโยบายความเสี่ยงด้านการตลาด
 • พัฒนาเครื่องมือความเสี่ยงด้านการตลาด
 • ติดตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของ ธปท.

1 hour ago

 

Applied
 • ทำนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
 • วิเคราะห์และติดตาม หาสาเหตุของความเสียหาย
 • จัดให้หน่วยงานต่างๆ มีการประเมินความเสี่ยง

1 hour ago

 

Applied
 • Oversee all financial activities
 • Knowledge with SET and SEC
 • Excellent English communication

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong experience/knowledge of Asset Management
 • Knowledge of SEC(TH)'s rules and regulations
 • Good English communication and negotiation skills

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Strong English, Financial Analysis, SAP, 2,000SKU
 • FMCG, trading, USA firm, great office in CBD
 • monthly P&L, Customers P&L, Financial report

2 hours ago

 

Applied
 • Prepare monthly rolling forecasts
 • Prepare month-end closing report
 • 3-5 years experience in Commercial Finance

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong Recruitment
 • Corporate Banking
 • Good Communication English

4 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • At least 3 years experience in cash management
 • Proactive and good communications kill is required
 • Energetic and good interpersonal skill

4 hours ago

 

Applied
 • Experience in risk management from banks
 • Credit risk, Operational risk background
 • Good command of English

4 hours ago

 

Applied
 • Direct experience in corporate banking
 • Background in RM or credit analyst is preferable
 • Fluent command of Englsih

4 hours ago

 

Applied
 • Strong background in internal audit from banking
 • Strong leadership and communication skills
 • Fluent in English is a must

4 hours ago

 

Applied
 • age not over 27 years old
 • Bachelor degree in Finance, Economics
 • Experience in Corporate Finance

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years in Partnership Management
 • Experience in credit card Marketing
 • Fluent speak and writing Thai and English

5 hours ago

 

Applied
 • Proficiency in English and Chinese
 • THB 35,000 monthly (negotiable)
 • Strong customer service ethic

6 hours ago

 

Applied
 • M&A Role
 • JLPT-N2 or higher / TOEIC: 700 up
 • Multinationality environment

6 hours ago

 

Applied
 • Master’s degree in Accounting or Finance
 • 15 years of experience in financial management
 • experience in treasury management

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting / Finance
 • 8years experience in Finance and Accounting
 • Experience in manufacturing

16 hours ago

 

Applied
 • Basel
 • Market Risk
 • Regulatory

16 hours ago

 

Applied
 • Liaise with donors/project co/Oxford University
 • Monitor expenditures/prepare financial reports
 • Advise Project Coordinator on financial matters

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Mobile application
 • Fintech
 • Marketing and acquisition

16 hours ago

 

Applied
 • 3 years of experience in supporting a payroll
 • Experience in the usage of computers
 • Fluency in written and oral English

16 hours ago

 

Applied
 • วางแผนงานด้านภาษี ตรวจสอบการลงรายงานภาษีต่างๆ
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาบัญชี

16 hours ago

 

Applied
 • ติดตามการใช้สินเชื่อของลูกค้า
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • บริหารการดำเนินงานของทีม Commission Base

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Japanese Automotive Leasing
 • 10 years of experience in leasing or hire purchase
 • Collection Strategy

16 hours ago

THB55k - 70k /month

Applied
 • 5 years experience in financial analysis filed
 • Strong analytical and communication skill
 • Good command of English

16 hours ago

 

Applied
 • Strong background in finance and internal audit
 • Be able to travel oversea
 • Good command of English is a must

16 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง
 • อายุ 20 - 30 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วิเคราะห์ พิจารณาและกลั่นกรองบัญชีเช่าซื้อ
 • ขยายขอบเขตพื้นที่การขาย เพื่อเป็นผู้นำคู่แข่งทางกา

16 hours ago

 

Applied
 • Preferred at least 5 years’ experience
 • Bachelor Degree or higher in Finance/Banking
 • amiliar with banking industry

16 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปในด้าน การเงิน การบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานกับสถาบันการเงินอย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้

16 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี – ป.โท สาขาบัญชี ,การเงิน, เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ นักวิเคราะห์หลัก
 • มีความรู้ด้านการวางแผนและการบริหารทางการเงิน

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Financial Planning and Analysis / FP&A
 • FMCG or consumer good industry
 • Commercial Finance Manager

16 hours ago

 

Applied
 • 10+ years' experience in customer targeting
 • analyzing CRM campaign results
 • improving advertising monetization & optimization

16 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ทางด้านบัญชี, การเงิน, การธนาคาร
 • ตรวจสอบรายงานกระแสเงินสดและประมาณการค่าใช้จ่าย
 • คำนวณดอกเบี้ยกู้ยืม

16 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Develop and maintain client in leasing
 • Basic analysis of customer financial status
 • To visit client outside to generate sales

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Debt Capital Markets products
 • Analyzed company financial data and performance
 • Corporate clients

16 hours ago

 

Applied
 • Proficient in Microsoft Office Applications
 • Fluency in English both written and speaking
 • Knowledge of Risk Management / Insurance Industry

16 hours ago

 

Applied
 • a beautiful Career for Generation X and Y
 • develop Right People to be Financial Professionals
 • enjoy Working for High Income,Bonus and Rewards

16 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • จัดทำ ศึกษา วิเคราะห์ โครงการลงทุน
 • วางแผน และประสานงาน เพื่อจัดทำข้อมูลด้านการเงิน
 • วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA)

16 hours ago

 

Applied
 • was a financial controller and in related industry
 • strong account, finance, cost control experiences
 • forecast and reporting are always accurately done

16 hours ago

THB70k - 90k /month

Applied
 • Master Degree in Finance, Economics
 • 3 years of experience in CRO position
 • Monitor and manage risk management

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accomplishes finance human resource strategies
 • Develops finance organizational strategies
 • Establishes finance operational strategies

16 hours ago

Above THB160k /month

Applied
 • อายุตั้งแต่ 22 ปี ปริญญาตรีด้านการบัญชี
 • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีในธุรกิจหลักทรัพย์

16 hours ago

 

Applied
 • BA Degree in Accounting with a higher Degree
 • CPA License is preferred but not required
 • 7+ years’ experience as Internal Audit Manager

16 hours ago

 

Applied
 • สามารถ ทำบัญชี รับ-จ่ายเบื้องต้นได้
 • หากใช้โปรแกรม express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับบัญชี โดยตรง

16 hours ago

 

Applied
 • 10 years direct experience in fund operation
 • Strong background operational performance
 • Good leadership and English skill are required

16 hours ago

 

Applied
 • Managerial position in Treasury Operation
 • Trade Finance Operation
 • Cash Management Operation

16 hours ago

 

Applied
 • Experience in Corporate Banking
 • Solid background in banking
 • Fluent Command of English

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong background in internal audit from banking
 • Strong leadership and communication skills
 • Fluent in English is a must

16 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.