• >12 years experienced in Accounting/Financial
 • Good English Communication/Team Management
 • General Accounting/Costing/BOI

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบบัญชี
 • เจรจาประนอมหนี้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,

13 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบบัญชี
 • เจรจาประนอมหนี้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,

13 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบบัญชี
 • เจรจาประนอมหนี้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,

13 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบบัญชี
 • เจรจาประนอมหนี้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,

13 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ตรวจสอบบัญชี
 • เจรจาประนอมหนี้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,

13 hours ago

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

28-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักงานขาย และบริการ
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ และงานขาย

26-May-17

 

Applied
 • วิเคราะห์ พิจารณาและกลั่นกรองบัญชีเช่าซื้อ
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ และงานขาย
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และรักความก้าวหน้า

26-May-17

 

Applied
 • วิเคราะห์ พิจารณาและกลั่นกรองบัญชีเช่าซื้อ
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ และงานขาย
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และรักความก้าวหน้า

26-May-17

 

Applied
 • วิเคราะห์ พิจารณาและกลั่นกรองบัญชีเช่าซื้อ
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ และงานขาย
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และรักความก้าวหน้า

26-May-17

 

Applied
 • ขายสินค้าและบริการลูกค้า
 • บุคลิกภาพดี รักการขาย การบริการ
 • ซื่อสัตย์ ขยันและอดทน

26-May-17

 

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี
 • จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย
 • มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชี

26-May-17

 

Applied
 • qualified accountant with 5 years experience
 • Excellent background in accounting & finance
 • Control and supervises the finance function

26-May-17

 

Applied
 • ดูค่าใช้จ่าย - รายได้ของบริษัท,สรุปรายจ่าย
 • เขียนเช็คเข้าบัญชี,ทำข้อมูลเช็คจ่ายร้านค้า
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี-การเงิน 1 ปี ขึ้นไป

26-May-17

 

Applied
 • จัดทำรายได้ - ค่าใช้จ่าย ตรวจสอบ
 • กำกับดูแลการจ่ายเช็คและการโอนเงิน
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี การเงิน สาขาที่เกี่ยวข้อง

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting, International Trade
 • Male or female, Thai nationality
 • BASED IN KHON KAEN

25-May-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วิเคราะห์สินเชื่อรถบรรทุกหรือรถยนต์
 • วิเคราะห์สินเชื่อจากสถาบันการเงินมาแล้วไม่ต่ำกว่า

24-May-17

Base salary + high commission

Applied
 • เพศชาย อายุ 25– 45 ปี
 • ประสบการณตลาดสินเชื่อเช่าซื้ออย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • มีดีลเลอร์และเอเย่นต์ที่เคยส่งงานให้

24-May-17

Base salary + high commission

Applied
 • Aged over 35 years old.
 • Bachelor’s Degree in Accounting/Corporate Finance.
 • Minimum of 5 years’ experience in accounting is re

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • รักงานบริการลูกค้า

23-May-17

 

Applied
 • BOI Experience
 • Manufacturing/ Assembly Company Experience
 • 5 years work experience

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • สามารถขับรถได้

23-May-17

 

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • สามารถขับรถได้

23-May-17

 

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • สามารถขับรถได้

23-May-17

 

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • สามารถขับรถได้

23-May-17

 

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • สามารถขับรถได้

23-May-17

 

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • สามารถขับรถได้

23-May-17

 

Applied
 • Control and supervises the finance function
 • Excellent background in accounting & finance
 • THAI NATIONAL ONLY

17-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.