• Generating monthly reporting of cash
 • Degree in Accounting or any Financial
 • 7 years’ experience in financial accounting

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง / อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาขั้นต่ำ ปวช/ปวส
 • มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์

13 hours ago

 

Applied
 • Degree in Business (Accounting)
 • 8 years of experience in management role
 • Ensure timely submission of financial statements

13 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Hospitality Background, Finance and Accounting
 • Good English
 • hotel finance

20 hours ago

Above THB160k /month

Applied
 • Degree in computer science, information technology
 • 3 – 5 years developer experience in C#
 • Understanding of capturing functional requirements

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Knowledge of Costing and Accounting, Budgeting
 • Good communication and interpersonal skills

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Finance Analyst
 • Experience in forecasting and budgeting
 • Experience in Operation Analyst

18-Jan-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ทางบัญชีการเงินอย่างน้อย 7 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ มีภาวะความเป็นผู้นำ

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ
 • เก็บเงิน/ทอนเงิน

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในด้านบัญชีการเงินอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

18-Jan-17

 

Applied
 • Degree or Master’s Degree in Accounting, Economic
 • years’ experience in a management role
 • Financial planning and analysis skills

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • at least 5 years of experience in finance
 • Bachelor’s degree in accounting or related field
 • fluent in English

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่าขึ้นไป สาขาการบัญชีโดยตรง
 • มีประสบการณ์การทำงานบริหารงานบัญชีและการเงิน
 • มีความรับผิดชอบสูงขับรถยนต์ได้

17-Jan-17

 

Applied
 • ปิดงบภายในสำนักงาน ประจำเดือน
 • ปวส. - ป.ตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาพิเศษ

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี การบัญชี
 • มีประสบการณ์ในงาน บัญชีและการเงิน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้น

17-Jan-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชี และตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • บริการรับ-ทอนเงิน ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ
 • นำส่งเงินทุกวันด้วยความถูกต้อง
 • วุฒิ ปวช. , ปวส. ทุกสาขา

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for marketing various banking products
 • Promoting all banking products.
 • Fluency in both spoken and written English

17-Jan-17

 

Applied
 • คิดออเดอร์ ชำระเงิน
 • มีบุคคลิกภาพที่ดี อัธยาศัยดี
 • ทำงานเป็นกะได้

17-Jan-17

 

Applied
 • 24 - 30 years old, with a pleasant personality
 • Degree major in Accounting
 • Responsible data collection for calculate standard

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี , เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

16-Jan-17

 

Applied
 • ดูแลงานระบบบัญชี
 • สามารถวิเคราะห์งบ ปิดงบ นำเสนอผู้บริหาร
 • ทำงบประมาณการบัญชีได้

16-Jan-17

 

Applied
 • ติดตามหนี้/ประสานงานกับโฟร์แมนโครงการ
 • ตัดชำระหนี้ค่าสินค้า/ทำรายละเอียดการชำระหนี้
 • ตรวจสอบเอกสารค่าคอมมิชชั่น/ประสานงานเอกสารหนังสือ

16-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting
 • 5 - 7 years Costing / Accounting / Tax / Finance
 • Experience working with consumer goods

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนจัดทำบัญชี บันทึกรายการบัญชี
 • ปริญญาตรี คณะบัญชี
 • ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม Express Accounting ได้

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25– 45 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่อเช่าซื้อ2ปีขึ้น
 • มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์สินเชื่อเป็นอย่าง

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in Accounting / Budgeting
 • To support the company's annual management plan
 • To complete financial report and analysis

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 7-8 years experience in Finance & Accounting field
 • Bachelor Degree in Accounting ,Cost Accounting
 • Female, Thai Nationality, Age 28-35

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female age 30-35 years old
 • Bachelor's / Mater in related fields
 • English fluenly both wirting and speaking

11-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female age 30-35 years old
 • Bachelor's / Mater in related fields
 • English fluenly both wirting and speaking

10-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง / อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาขั้นต่ำ ปวช/ปวส
 • มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์

10-Jan-17

 

Applied
 • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

01-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

01-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.