• Bachelor/Master degree in accounting, finance,Eco
 • 3 years of marketing /credit analysis experience
 • Exhibit a high level of self-motivation

6 hours ago

 

Applied
 • ติดตามทวงถามหนี้ทางโทรศัพท์
 • มีทักษะการเจรจาที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ม.6, ม.ศ.5 - ป.ตรี, ประกาศนียบัตรชั้นสูง

6 hours ago

 

Applied
 • ติดตามทวงถามหนี้ทางโทรศัพท์
 • มีทักษะการเจรจาที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ม.6, ม.ศ.5 - ป.ตรี, ประกาศนียบัตรชั้นสูง

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 10 years experiences in accounting & finance
 • Knowledge of accounting software “Formula”

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เรียนรู้การใช้เครื่องบันทึก
 • ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
 • รักงานบริการ

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิม.6,ปวช.,ปวส.และปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีรถจักรยานยนต์และใบอนุญาตขับขี่
 • เครื่องแบบพนักงาน

6 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย หรืองานที่เกี่ยวข้อง

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย หรืองานที่เกี่ยวข้อง

21-Apr-17

 

Applied
 • พนักงานประจำ Booth แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 • หญิง อายุ 24 ถึง 30 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและจีนได้ดี

21-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำงบประมาณ งบกระแสเงินสด
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี

21-Apr-17

 

Applied
 • ให้บริการแลกเปลี่ยน ซื้อ/ขาย เงินตราต่างประเทศ
 • เพศชาย อายุ ไม่เกิน 28 ปี
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรมหรือลักขโมย

21-Apr-17

 

Applied
 • คิดเงินค่าอาหารสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ
 • ส่งยอดเงินนำเข้าให้กับฝ่ายบัญชี
 • ตรวจสอบยอดเงินรายวัน

18-Apr-17

 

Applied
 • Develop business strategies focus.
 • More than 3 years in Accounts or Relationship.
 • Source prospects, develop existing and new client.

18-Apr-17

 

Applied
 • ให้บริการแลกเปลี่ยน ซื้อ/ขาย เงินตราต่างประเทศ
 • เพศชาย อายุ ไม่เกิน 28 ปี
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรมหรือลักขโมย

14-Apr-17

 

Applied
 • Degree in accounting or finance
 • 10 years in accounting and finance management
 • Able to work in Chiangmai

11-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female, 35-45 years old
 • MBA Accounting or Finance
 • Proficient in English

11-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.