• หญิง อายุุไม่เกิน 45 ปี
  • ปริญญาตรี ด้านบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในสายงานบัญชีอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
  • ชาย/ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงิน
  • วางแผนการเงิน ควบคุมดูแลการเงิน

23-Mar-17

 

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบริหาร การเงิน บัญชี
  • ติดต่อประสานงานกับองค์กรภายนอก เช่น กลต.
  • มีความรู้ในเรื่องกฏระเบียบตลาดหลักทรัพย์

15-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.