• Forecast cash flow, related borrowing need
 • Lead the delivery of high-value financial projects
 • Oversee the operations of the treasury department

21 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบงาน ด้านเจ้าหนี้
 • ออกใบสั่งซื้อ,สั่งสินค้า
 • ปวส. ขึ้นไป

26-Jul-17

 

Applied
 • เพศ/ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีใบขับขี่ชนิดที่ 4และใบอนุญาติบรรจุก๊าซ

25-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ระดับจัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 5-10 ปี
 • สามารถปิดงบการเงินได้

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ตั้งแต่ 0-2 ปี ขึ้นไป

25-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.