• ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน
  • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย
  • จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐาน

4 mins ago

 

Applied
  • Bachelor’s degree in Accounting
  • 5 years of costing experience
  • Good command of English

19-Jul-17

 

Applied
  • ปวช.ขึ้นไป สาขาการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • อายุ 25ปีขึ้นไป (ไม่เกิน35ปี)
  • รับผิดชอบการรับ-จ่ายเช็คจากลูกหนี้และเจ้าหนี้

14-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.