• Account and Manage of accounting
  • Analyze financial statements monthly
  • Have a thorough knowledge of IFRS

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • จัดทำรายงานทางภาษีต่างๆ ของบริษัท
  • จัดทำงบการเงิน
  • การทบยอดบัญชีลูกหนี้

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
  • ประสบการณ์ด้านการขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร

11-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.