• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารสนามบิน
  • มีระดับคะแนน TOEIC 600 ขึ้นไป
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดและต่างประเทศได้

13 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.