• Global company
  • Attractive package
  • Large organization

22-May-17

 

Applied
  • ประสบการณ์การทำงานด้านงบการเงิน 8 ปีขึ้นไป
  • ติดต่อประสานงานแต่ละฝ่ายรวมทั้งผู้ตรวจสอบ Auditor
  • วางแผนและตรวจสอบสต็อคปุ๋ยและยา

22-May-17

 

Applied
  • ประสบการณ์ ทำงาน ด้านงานตรวจสอบอย่างน้อย 2-3 ปี
  • มีทักษะการเจรจาติดต่อสื่อสาร / ประสานงานที่ดี
  • ตรวจสอบงาน / โครงการที่ได้รับมอบหมาย

16-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.