• Responsible for accounting system management
  • Responsible for all accounting documents
  • Manage and completes professional tax accounting

20-Oct-16

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • ริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การจัดการ
  • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี ในงานด้านตรวจสอบภายใน
  • มีทักษะในการติดต่อ สื่อสารได้เป็นอย่างดี

17-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.