• เพศชาย ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา / วิศวกรรมไฟฟ้า
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พร้อมระบุเลขที่ใบอนุญาต
  • สามารถเขียนแบบ Auto Cad, ถอดแบบ

02-Dec-16

 

Applied
  • Diploma certificate in mechanical
  • Qualifications
  • 3- t Years’ experience for drafting the HVAC syste

22-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.