• Bachelors or Master’s Degree in an Engineering
 • 8 years’ experience in project management
 • Professional M&E and facility management

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • มีความใส่ใจ และละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน

02-Dec-16

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • มีความใส่ใจ และละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาโยธา/ก่อสร้าง/สถาปัตย์
 • ประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างบ้าน และอาคารพาณิชย์

24-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.