• ออกแบบ และ เขียนแบบ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • เตรียมแบบแปลนรายงานก่อสร้าง
  • จัดทำประมาณการวัสดุ เครื่องมือ และประมาณการราคา

21-Jun-17

 

Applied
  • ออกแบบ และ เขียนแบบ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • เตรียมแบบแปลนรายงานก่อสร้าง
  • จัดทำประมาณการวัสดุ เครื่องมือ และประมาณการราคา

21-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.