• จัดทำ Cutting Plan ,Shop Drawing
  • ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ
  • Control drawing และจ่ายแจกไปยังหน่วยงาน

21-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.