• เขียนแบบโครงสร้างเพื่อขออนุมัติ และใช้ในการติดตั้ง
  • จัดทำรายการวัสดุ และ Shop Drawing
  • จัดเตรียมเอกสารสำหรับการสัง่ ผลิต

21-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.