• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ความรู้ในการเขียนโปรแกรมภาษา C#.net
  • มีความรู้ด้าน Database, Web Server, Operating Syst

24-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.