• มีความรู้ความเข้าใจ Hardward Software
  • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ Network
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้

19-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.