• วิเคราะห์ พิจารณาและกลั่นกรองบัญชีเช่าซื้อ
  • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ และงานขาย
  • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และรักความก้าวหน้า

19-Apr-17

 

Applied
  • Bachelor degree or higher in Accounting / Finance
  • At least 8years experience in Finance
  • Experience in manufacturing

18-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.