• คนสวน ดูแลสถานที่ จัดสถานที่ปรับภูมิทัศน์
  • เป็นผู้พิการ และ ต้องมีบัตรผู้การ เท่านั้น
  • สามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้เป็นอย่างดี

24-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.