• ปริญญาตรี สาขาวิชา พืชไร่ เกษตรศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านการปลูกถั่วลิสง
  • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

02-Dec-16

 

Applied
  • Bachelor’s degree in Agricultural Science
  • Computer skills, including Word, Excel
  • Ability to analyze data

29-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.