• จบการศึกษาระดับ ปวส. เทียบเท่าหรือสูงกว่า
  • มีความรู้ในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา

17-Apr-17

 

Applied
  • HR & Admin, KPI, Competency
  • Payroll system, Business plus
  • Relocate, good benefit

17-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.