• Master Degree in any field
 • At least 5 years experience in Higher Education
 • Good English communication skills

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนและบริหารงานสร้างรายได้
 • วางแผนและกำกับดูแลควบคุมความเสี่ยงทุกด้าน
 • กำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์งานส่งเสริมการขาย

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25ปีขึ้นไป ไม่เกิน35ปี
 • จบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป

24-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25ปีขึ้นไป ไม่เกิน35ปี
 • จบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 • มีการจัดการงานเอกสารที่ดีและละเอียดรอบคอบ

24-May-17

 

Applied
 • รัดกุม ละเอียด รอบคอบ แม่นยำ
 • กล้าเรียนรู้ในงาน
 • ใช้ ค้นหา ติดตาม รวบรวม ประมวลผล

24-May-17

 

Applied
 • อบรมพนักงานตามหน่วยงาน ดูแลสวัสดิการ
 • ใช้โปรแกรมMS Office เป็น
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

23-May-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานเอกสาร ดูแลเอกสารการเบิกจ่าย
 • สรุปงานตามไตรมาส การวางแผนเข้าอบรม
 • ระดับการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี

23-May-17

 

Applied
 • รวบรวม บันทึก รักษา และจัดเตรียมข้อมูล
 • ปฏิบัติงานและดูแลด้านเอกสารงานขายต่างๆ
 • ประสานงานกับฝ่ายขาย และฝ่ายอื่นๆ

23-May-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง ทุกช่วงอายุ
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-5 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี การจัดการ

23-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.