• Bachelor’s degree in Public Health, Arts
 • 5 years in administrative management or finance
 • Day-to-day management of administrative

4 hours ago

 

Applied
 • รักงานบริการ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่ได้

15 hours ago

 

Applied
 • ปวส. + ทุกสาขา อายุ 21+ เพศ หญิง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 • มีความขยัน,มีความรับผิดชอบ

15 hours ago

 

Applied
 • HR and Admin Manager (50 – 55K)(Ngamwongwan Area)
 • About 5 years experiences of HR and Admin work
 • One-Round interview

23 hours ago

THB45k - 55k /month

Applied
 • Location: Laksi
 • Salary: 200 -300K
 • Working Hour: Mon - Fri

29-Mar-17

 

Applied

HR Shared Service Manager

--

Bangkok Area - Nonthaburi

 • 6-8 years in payroll administration
 • HR KPI and Reporting
 • Experiences in manages salary review process

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง อายุ 30-40 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลและธุรการ
 • มีความรู้และเข้าใจในงานบุคคลและธุรการ

28-Mar-17

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 19 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้ดี

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อร้านค้า ประสานงานร้านค้าเพื่อจัดซื้อสินค้า
 • สามารถออกหน้าไซด์งานก่อสร้างได้
 • มีบุคคลค้ำประกันหรือรับรองการทำงาน

27-Mar-17

 

Applied
 • ปวส - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน1-2ปี
 • สามารถทำงานคนเดียวได้

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขา computer Science
 • สนใจเรียนรู้ ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ รักงานบริการ

27-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-38 ปี ( รับเฉพาะเพศชายเท่านั้น )
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่สมัครอย่างน้อย 2 ปี
 • ออกต่างจังหวัดได้ เป็นบางครั้ง

27-Mar-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสารต่างๆภายในฝ่าย
 • ประสานงานภายในและภายนอก
 • ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

26-Mar-17

 

Applied
 • บริหารจัดการด้านการพัฒนาบุคลากร
 • วางแผนงานและกลยุทธ์ในการพัฒนาอบรมบุคลากร
 • พัฒนาระบบ Competency ของบุคลากรในองค์กร

26-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ 1 - 2 ปี

26-Mar-17

 

Applied
 • Female between 22-35 years
 • Bachelor’s degree in Business Admin.
 • Work permit (Must)

24-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ประสานงานกับภายในและภายนอก
 • สามารถขับรถยนต์ได้

24-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลและช่วยงานต่างๆของผู้บริหาร
 • หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ดูแลจัดการเรื่องต่างๆ ของผู้บริหาร

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ20- 26 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการต่อรองเบื้องต้น

24-Mar-17

 

Applied
 • รับโทรศัพท์ประสานงานกับลูกค้า
 • จบการศึกษาปวส. หรือปริญญาตรีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.