• Thai nationality only
 • 1 - 4 years experienced in accounting
 • Good communication skills in English

9 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย
 • วุฒิ ปริญญาตรีสาขาบัญชี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์บัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียดรอบคอบ

21 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศ หญิง / ชาย
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์พื้นฐานด้านงานบัญชี

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ตรวจรายละเอียดบัญชี
 • ปิดบัญชี

21 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality, aged 30-45 years old
 • Bachelor’s degree in the Accounting or Financial
 • 6 years of experience at the management level

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Min 5 years of working experience in Accounting
 • Urgently required

22-Mar-17

 

Applied
 • รักในงานบริการ มีความรู้ความสามารถ
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรู้ในงานบัญชี

22-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง บุคลิกดี
 • มีทักษะ ในการใช้ภาษาอังกฤษพอใช้
 • แคชเชียร์ร้านอาหารและบาร์ของโรงแรม

22-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบร้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 • รับสินค้า จัดเก็บ จัดเรียง ส่งคืน
 • ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลเงินสดย่อย

22-Mar-17

 

Applied
 • 4-5years of relevant working experience
 • Degree in Accountancy or its equivalents.
 • Good in English

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 25 - 35 ปี เพศ ชาย / หญิง
 • ปริญญาตรี สาขา บัญชี บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อ
 • ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารสั่งซื้อ

22-Mar-17

 

Applied
 • หญิง วุฒิ ปวช.
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

21-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
 • ละเอียดรอบคอบ ถี่ถ้วน

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • รับวางบิล
 • ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

21-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้เป็นอย่างดี

20-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี บัญชี
 • สนใจงานสอบบัญชี วางระบบ และทำบัญชี

20-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลการจ่ายเงินเดือนพนักงาน
 • หญิง อายุ 22 -33 ปี จบด้านบัญชีโดยตรง
 • ใช้โปรแกรม Express ในการทำงานได้

20-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจนับและทอนเงินลูกค้า
 • รับออเดอร์และให้บริการลูกค้า
 • ชาย – หญิง (อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป)

20-Mar-17

 

Applied
 • ต้อนรับลูกค้า รับออเดอร์ เสริฟ์อาหาร
 • ชาย – หญิง (อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป)
 • บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ

20-Mar-17

 

Applied
 • จัดทำ บช รับจ่าย ,ทำค่าใช้จ่ายและ บช ทั่วไป
 • วุฒิขั้นต่ำ ปวส บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียดรอบคอบ

19-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถเดินทางจากต่างจังหวัดมาเพื่อทำงานที่กรุงเทพ

18-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor / Master Degree in Accounting or related
 • To assist in developing and launching new products
 • Good command of English plus coordination skill

17-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่สมัคร 5 ปีขึ้นไป
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรีขึ้นไป

17-Mar-17

 

Applied
 • จัดทำ Invoice พร้อมทั้งบันทึกบัญชี
 • จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน
 • มีประสบการณ์ทำบัญชีด้าน AR. 1 ปีขึ้นไป

17-Mar-17

 

Applied
 • บริการธุรกรรมทางการเงินนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • ให้คำแนะนำทางด้านกองทุน เงินฝาก และประกัน
 • สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า

17-Mar-17

 

Applied
 • บริการธุรกรรมทางการเงินนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • เสนอแผนการเงินและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
 • ให้คำแนะนำทางด้านกองทุน เงินฝาก และประกัน

17-Mar-17

 

Applied
 • บริหารงานบัญชี และการวางระบบงานบัญชี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ผ่านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี

17-Mar-17

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรีการบัญชี
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีทักษะในการบริหารงาน

17-Mar-17

 

Applied
 • ติดตามบัญชีคงค้าง
 • ยึดสินค้า
 • เจรจาประนอมหนี้

16-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำงบประจำเดือน
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา

16-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำงบประจำเดือน
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา

16-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/ หญิง
 • ป.ตรี (สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง)
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย2-5ปี

16-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • ปวช-ปวส/ปริญญาตรี
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป มีความรับผิดชอบ

16-Mar-17

 

Applied
 • ดูเเลระบบบัญชีรายรับของบริษัท
 • สามารถใช้โปรเเกรม Express
 • ควบคุมบัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้

15-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.