• Monitoring inventory transactions
 • Costing transactions
 • Maintain and check the project expenditures

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ในตำแหน่ง

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ในตำแหน่ง

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • Working experience 5 years and above in related
 • Analysis and prepare standard margin by customer

02-Dec-16

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี
 • จัดทำต้นทุน Costing
 • มีประสบการณ์ในสายบัญชี 5 ปีขึ้นไป

02-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศ หญิง / อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานบัญชีอย่างน้อย 10 ปี

01-Dec-16

 

Applied
 • Female / 35 Years old up
 • degree in Accounting or Management
 • 8 years experience in Management

01-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Accounting / Finance
 • 5 years in accounting / financial role
 • preparation of annual budget

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบความถูกต้องงานบัญชี รายวัน
 • เพศหญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีเท่านั้น

01-Dec-16

 

Applied
 • จัดทำเอกสารบัญชีเกี่ยวอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบัญชี

01-Dec-16

 

Applied
 • Female / 35 Years old up
 • degree in Accounting or Management
 • 8 years experience in Management

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีฯ ประมวลกฎหมาย

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • จัดทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย
 • สรุปยอดซื้อ ขาย และภาษี

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีฯ

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีฯ ประมวลกฎหมาย

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีฯ

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • จัดทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย
 • สรุปยอดซื้อ ขาย และภาษี

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge Experience in Oracle will be advantage
 • Strong communication and interpersonal skill
 • Good command of spoken and written English.

30-Nov-16

 

Applied
 • Chinese speaker
 • On-site Assistant
 • Be able to travel

30-Nov-16

 

Applied
 • Accounting
 • Nakorn Ratchasima
 • Manufacturer

30-Nov-16

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี
 • จัดทำต้นทุน Costing
 • มีประสบการณ์ในสายบัญชี 5 ปีขึ้นไป

30-Nov-16

 

Applied
 • เปิดบิลเก็บเงิน
 • ปวส. และปริญญาตรี
 • เพศชาย หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีทั้งระบบในงาน
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่

29-Nov-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีทั้งระบบในงาน
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่

29-Nov-16

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารการวางบิล การแจ้งหนี้
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย
 • ปริญญาตรี บัญชี,การเงิน

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารการวางบิล
 • บันทึกบัญชี เจ้าหนี้การค้าผู้รับเหมา
 • ทำ Voucher จ่ายเจ้าหนี้การค้าค่าวัสดุ

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบวุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี หรือ ที่เกี่ยวข้อง
 • เปรียบเทียบราคาสินค้า-ร้านค้า

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บัญชี - การเงิน
 • เพศชาย /หญิง อายุ 28-35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี ในระดับเจ้าหน้าที่บัญชี

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • เจรจาสู่ขั้นตอนการชำระค่าสินค้าและบริการ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ
 • มียานพาหนะส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบใบเบิกพัสดุ ,วัตถุดิบ และใบรับผลผลิต
 • อายุ(ปี) : 23 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

28-Nov-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เข้าใจระบบ ISO/IEC 17025

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • มีความรู้เรื่องด้านเจ้าหนี้ และต้นทุน

28-Nov-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • มีความรู้เรื่องด้านเจ้าหนี้ และต้นทุน

28-Nov-16

 

Applied
 • คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์งานบัญชี 2 ปีขึ้นไป
 • ชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์งานบัญชี 2 ปีขึ้นไป
 • ชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จัดทำเงินเดือนพนักงาน
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

28-Nov-16

 

Applied
 • บันทึกบัญชีรายวัน รายได้-ค่าใช้จ่าย
 • ออกบิลให้ลูกค้า พร้อมทำรายการปรับปรุงต่างๆ
 • จัดทำเงินทดลองจ่าย ตรวจสอบยอดจ่าย ยอดลูกหนี้

28-Nov-16

 

Applied
 • ตรวจสอบภายในได้เบื้องต้น
 • ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นได้
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจการบัญชี

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำบัญชีต้นทุน 1 ปีขึ้นไป

24-Nov-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มียานพาหนะส่วนตัว รถยนต์หรือจักรยานยนต์

24-Nov-16

 

Applied
 • บัญชีต้นทุน
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี
 • ปวช. - ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี

22-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.