• บันทึก ดูแล และจัดเตรียมเช็คสั่งจ่าย การรับเงิน
 • บันทึกรายการ จัดทำรายงานทางการเงิน
 • ออกใบเสร็จรับเงิน

21-Jul-17

 

Applied
 • รับจำหน่ายสินค้า-ค่าบริการ
 • อำนวยความสะดวกผุ้มาใช้บริการ
 • ชาย/หญิง อายุ18-35ปี

17-Jul-17

 

Applied
 • transaction. AP, AR, other General ledger
 • AT calculation both from suppliers
 • monthly Input Tax reports with original tax invoic

16-Jul-17

THB20k - 30k /month

Applied
 • accounting transaction
 • Reconcile petty cash fund for reimbursement
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

16-Jul-17

THB20k - 35k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.