• 7-8 years’ experience in a managerial roles
 • University degree or Master degree in Accounting
 • Provide commercially sound financial

12 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years in financial planning, analysis and result
 • Degree in Accounting or Finance
 • Strong Financial analysis skills

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum Bachelor’s degrees in Finance, Accounting
 • 10 years of relevant multinational tax planning
 • Highly adaptive and flexible

4 hours ago

 

Applied
 • Overall accounting operations
 • Experience in overall of accounting functions
 • End-Closing and Financial Statement Knowledge

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ การเงิน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนงาน

5 hours ago

 

Applied
 • To deal with Banks and Vendors
 • To report to Financial Controller
 • To work in a fast-moving environment

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or Finance
 • 1-2 years experiences in accounting
 • Experience with dealing with external parties

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting
 • Finance
 • Accounting and Finance

15 hours ago

 

Applied
 • Treasury / Investment Banking
 • Controlling, Cash Flow
 • Finance Controller/Finance Director

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher with in Accounting
 • Provide data integration, including data mapping
 • Above-average oral and written communication skill

15 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ ระหว่าง 22-35 ปี
 • จบปริญญาตรี มีผิวหน้าที่ดี
 • สาามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance
 • 2 years of experience in finance and/or accounting
 • Good technical accounting skills

15 hours ago

 

Applied
 • Master Degree or above
 • Experienced in SAP implementation will be preferre
 • Negotiation and Optimistic

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 years’ experience in finance and accounting
 • Aged between 33 - 38 years old
 • Bachelor degree in Accounting or Finance

15 hours ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • เป็นผู้ทำบัญชี CPD ***
 • มีความละเอียดรอบคอบ

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting or Finance
 • 5 year professional experience in GL, A/P, AR
 • Skill in Express program &Good command of English

15 hours ago

 

Applied
 • Accounting&Financial operations and analysis
 • Cost control, financial forecasts, reconciliations
 • Lead, train, develop motivate accounting team

15 hours ago

THB120k - 160k /month

Applied
 • Bachelor's degree in finance/accounting.
 • Strong business acumen, excellent analysis skill.
 • Good command of English.

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Prepare reports and analysis of financial info
 • maintain reporting systems
 • provide valuable analysis on business performance

15 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 35ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้ด้านบัญชีรับ-จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ภาษี

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

15 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบการนำเงินจากพนักงานบริการ
 • รับผิดชอบการขายของสถานีบริการ
 • ให้บริการเติมน้ำมันและกำกับดูแลพนักงานบริการ

15 hours ago

 

Applied
 • รับใบตรวจนับสินค้าเพื่อนำมากรอกข้อมูล
 • สอบถามรายละเอียดการขนส่งสินค้าจากลูกค้า
 • บันทึกชื่อผู้รับ-ผู้ส่งเบอร์ ที่อยู่ให้ชัดเจน

15 hours ago

 

Applied
 • ทำบัญชีรายรับ รายจ่ายประจำวัน
 • ลงโปรแกรมบัญชี Express ดูแลบัญชีค่าใช้จ่าย
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

15 hours ago

 

Applied
 • Accounting Manager, month end closing, tax
 • Managerial Account, Bachelor Degree in Accounting
 • Audit, CPA, IFRS, GAAP, TAS. English

15 hours ago

 

Applied
 • Great Location
 • Great Company
 • Great position

15 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 18-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

15 hours ago

 

Applied
 • Compliance & AMLO Advisor
 • External auditing, internal auditing or Compliance
 • Experience in Insurance industry is a plus

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Conduct routine and complex IT audit projects
 • Verify information about the org's systems&process
 • 3-5 years experiences in IT auditing

15 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบค่าใช้จ่าย
 • ตรวจสอบรายงานการนำส่ง ภงด.
 • .จัดทำรายงานและจัดเก็บเอกสารประจำเดือน

15 hours ago

 

Applied
 • Good English communication is a must
 • Knowledge of AP & General accounting procedures
 • High Accountability

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Retail or Store auditing background experience
 • At least 5 years in Internal Audit
 • Proactive, Positive attitude

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีบริหาร บริหารการเงิน
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีบริหาร
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ ใช้ในการสื่อสารได้

15 hours ago

 

Applied
 • Great Company
 • Great Location
 • Great Package

15 hours ago

 

Applied
 • Male or female, 21 years old and above
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance
 • - Good command in English

15 hours ago

 

Applied
 • 7+ years of accounting/finance experience
 • Update standard costs in the bill of materials
 • In-depth experience in ERP manufacturing systems

15 hours ago

 

Applied
 • 5-10 years in Senior Costing, Cost Accountant
 • Multinational Manufacturing Experience
 • Good in English

15 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาจบปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการผลิตหรือซ่อมบำรุงโรงงาน 8ปี
 • ติดตามการชำระหนี้ลูกค้าเครดิตของทางบริษัทฯ

15 hours ago

 

Applied
 • 4+ years experiences in business application
 • CPA or CPD is preferable
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting, Finance

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Finance or Accounting
 • Prepare and analyse the company's expenses
 • CPA is mandatory

15 hours ago

 

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านสื่อดิจิตัล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Group Accounting and Financial Reporting
 • Development of strategy for reporting standards
 • Adapting systems/processes to business needs

15 hours ago

 

Applied
 • Internal audit manager/ Audit manager
 • FMCG or Consumer goods
 • Experience in large company (>1,000 employees)

15 hours ago

 

Applied
 • CPA, accountant, accounting, project accountant
 • GAAP, tax, payroll, GL, project accounting
 • AP, AR, treasury, auditing, auditor

15 hours ago

 

Applied
 • experience in Risk Management with Petrochemical
 • Establish the process for elevating risks
 • major risks and assessing their mitigation plans.

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวช-ปวส.หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • ทำงานเกี่ยวกับงานด้านบัญชี

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สมุหบัญชี เพศ หญิง / ชาย อายุ 25 -35 ปี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบัญชีทั้งหมด
 • วางแผนควบคุมงานเกี่ยวกับบัญชีทั้งหมด

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 7-10 years in Accounting, TAX and Finance
 • Control all related activities upon policy
 • Good command of English

15 hours ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.