• Degree in Finance, Accounting
 • 5 years experience in finance
 • Good command of English

34 mins ago

 

Applied
 • Diploma,Bachelor's Degree
 • ติดต่อประสานงานกับ Audit
 • เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายประจำเดือน

5 hours ago

 

Applied
 • ดูงานบัญชีและการเงินทั้งหมด
 • 5 Years experience of A/P and A/R
 • Diploma, Bachelor's Degree or higher

5 hours ago

 

Applied
 • จัดทำสรุปค่าน้ำค่าไฟของร้านค้าเพื่อออกใบแจ้งหนี้
 • ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ
 • ตรวจสอบงานของผู้รับเหมา

16 hours ago

 

Applied
 • Support the growth of the company in Thailand
 • Directly coordinate company financial planning
 • Monitor and analyse monthly operating results

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • มีความรู้ มีประสบการณ์ ด้านระบบบัญชีต้นทุน
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ SAP

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 30-40 ปี
 • จบวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ( สาขาการบัญชี)
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชี-การเงินเป้นอย่างดี

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี มีประสบการณ์ทางค้านบัญชีต้นทุน
 • มีความตั้งใจ และเข้าใจในงานบัญชีต้นทุน
 • มีความพยายาม และอดทนในการเรียนรู้งานใหม่ทั้งหมด

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • มีความรู้ มีประสบการณ์ ด้านระบบบัญชีต้นทุน
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ SAP

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • ผ่านงานบัญชีอย่างน้อย 5ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ SAP

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • ผ่านงานบัญชีอย่างน้อย 5ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ SAP

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี มีประสบการณ์ทางค้านบัญชีต้นทุน
 • มีความตั้งใจ และเข้าใจในงานบัญชีต้นทุน
 • มีความพยายาม และอดทนในการเรียนรู้งานใหม่ทั้งหมด

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 30-40 ปี
 • จบวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ( สาขาการบัญชี)
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชี-การเงินเป้นอย่างดี

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถทำโปรแกรมบัญชี Express ได้
 • มีรหัสขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดทำบัญชี
 • ตรวจสอบการเงิน,ภาษีต่างๆ

16 hours ago

 

Applied
 • สามารถทำโปรแกรมบัญชี Express ได้
 • มีรหัสขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดทำบัญชี
 • ตรวจสอบการเงิน,ภาษีต่างๆ

16 hours ago

 

Applied
 • สามารถทำโปรแกรมบัญชี Express ได้
 • มีรหัสขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดทำบัญชี
 • ตรวจสอบการเงิน,ภาษีต่างๆ

16 hours ago

 

Applied
 • At least 10 years of experience in Accounting
 • Acknowledge in BOI, IMPORT-EXPORT
 • Able to operate SAP. CPA is preferred

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • finance accounting
 • finance report
 • accounting audit

16 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28+ ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อประสานงาน

16 hours ago

 

Applied
 • Record credit note and expenses
 • Age between 21 - 25 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting or related field

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Experience 5 years in BOI, Costing and Accounting
 • Have CPD License & Can Register CPD for Company

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Experience 5 years in BOI, Costing and Accounting
 • Have CPD License & Can Register CPD for Company

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • accounting, finance, manufacturing, chonburi, cost
 • raw material, work in process, COGS, inventory
 • furniture, manufacturing, product cost

16 hours ago

THB45k - 55k /month

Applied
 • Audit financial, operational and system
 • Good command of English
 • Strong knowledge of J-SOX

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษา คณะบัญชี ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 5 ปีขึ้นไป

16 hours ago

 

Applied
 • Master Degree in Accounting ,Costing or Finance
 • 3 years of experiences in Accounting
 • Good Command in English and SAP experience

16 hours ago

 

Applied
 • minimum of 5 years of experience in costing
 • analytical, communication and interpersonal skills
 • standard costing and variance analysis

16 hours ago

 

Applied
 • จัดทำต้นทุนการผลิต บรรจุคลอริเนต ถุงมือประจำสัปดาห
 • ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานตามหน่วยงาน
 • จัดทำรายงานปริมาณการใช้น้ำยางข้น

16 hours ago

 

Applied
 • ควบคุม และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
 • รับนโยบายจากหัวหน้าแผนกเพื่อนำไปปฏิบัติ
 • หน้าที่อื่นๆ อันสัมพันธ์กับหน้าที่หลัก

16 hours ago

 

Applied
 • Manage and lead hotel on-site accounting functions
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 10 years in Finance and Accounting

16 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Age between 30-45 years old.
 • Thai Nationality Only.
 • Good command of spoken and written English.

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Age between 35-45 years old
 • Thai Nationality Only.
 • Knowledge in all related taxation

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบใบเสร็จ
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

20-Oct-16

 

Applied
 • จำหน่ายตั๋ว และคูปองของกิจกรรม
 • เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน รักงานบริการ

20-Oct-16

 

Applied
 • สามารถเดินทางและใช้ชีวิตที่ต่างประเทศได้
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาการบัญชี

20-Oct-16

 

Applied
 • ปวส.และปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินจากแคชเชียร์ของต่างประเทศ
 • ทำงบการเงินประจำเดือน

20-Oct-16

 

Applied
 • Male or Female Thai nationality age above 22 years
 • Bachelor Degree in Accounting
 • At least 2 years experience in Accounting

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-29 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • เพศชาย / หญิง (เพศชายไม่มีภาระทางทหาร)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี

20-Oct-16

 

Applied
 • Being responsible for all daily, monthly
 • Being responsible for the delivery
 • Being responsible for variance analysis

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 2 years experiences in costing
 • Account make cost of end of month
 • Store input&output document of factory supply

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญฺิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ได้ดี

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้

20-Oct-16

 

Applied
 • บันทึกรายการบัญชี
 • จัดทำแบบภาษี ภงด. 1, 3, 53, ภพ. 30
 • หากปิดงบการเงินได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Oct-16

 

Applied
 • บันทึกรายการบัญชี
 • จัดทำแบบภาษี ภงด. 1, 3, 53, ภพ. 30
 • หากปิดงบการเงินได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง
 • ปวส.-ปริญญาตรี
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีและคลังสินค้า

20-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting.
 • Must have CPD qualification and Taxation knowledge
 • Based in Amata, Chonburi province.

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Finance Analyst, Budgeting
 • Good in English
 • Skill in HFM system is plus

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai, Male Female, around 30 years old
 • 5 years experience of accounting
 • New Set Up company, Ban Bueng in Chonburi

20-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor's of Accounting
 • AP,AR,GL,Bang reconcile,Tax,Collection,Billing
 • The workplace is located in Pattaya Klang,Chonburi

20-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.