• Monitoring the financial performance of the dept.
 • Carrying out various finance-related duties
 • Able to efficiently operate the allocated ERP

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

21-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานบัญชี
 • มีชำนาญในระบบการบริหารบัญชีและการเงิน
 • มีความเชียวชาญในระบบภาษี

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีความสามารถด้านการคำนวณ
 • ถ้าทำงานทางด้านการพิมพ์ จะได้รับการพิจารณา

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการบริหารควบคุมระบบการจ่ายเงิน
 • ติดต่อประสานงานกับธนาคารทางด้านสินเชื่อต่างๆ
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • มีความรู้ในด้านงานการเงินเป็นอย่างดีจะพิจารณา

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • สามารถปิดงบประจำปีได้

20-Oct-16

 

Applied
 • มีความรู้และประสบการณ์ในตำแหน่งงานเป็นอย่างดี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ,ละเอียดรอบคอบ,ความซื่อสัตย์
 • มีการวางแผน,วิเคราะห์งานและบริหารงานที่ดี

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปี

18-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 24-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 2-3 ปี ในด้านบัญชีต้นทุน

18-Oct-16

 

Applied
 • Male or Female 25-40 years old
 • At least 5 years Finance working experience
 • Have experience about ERP program

17-Oct-16

 

Applied
 • Male or Female 25-40 years old
 • At least 5 years Finance working experience
 • Have experience about ERP program

17-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

17-Oct-16

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 30-35 ปีขึ้นไป
 • สามารถดูแลและจัดทำบัญชีได้ทั้งระบบ

17-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี ( สาขาบัญชี )
 • สามารถใช้ Computer และอุปกรณ์สำนักงานได้อย่างดี
 • ประสบการณ์ 0 - 2 ปี/ มีสวัสดิการ การเดินทาง

07-Oct-16

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.