• Bachelor / Master Degree in Accounting
 • Have experience 8 years up in Accounting
 • Experience in BPCS and/or Hyperion is advantageous

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • งานบัญชี - การเงิน ปิดงบ
 • งานด้านภาษี
 • บริหารจัดการงานบัญชีภายในของบริษัท

18 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Ms Office
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจโรงแรม

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for accounting system management
 • Responsible for all accounting documents
 • Manage and completes professional tax accounting

18 hours ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีทางด้านการเงินหรือบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำและตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
 • พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

26-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีบัญชี สามารถให้ใช้โปรแกรม express ได้
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี อดทนสูง
 • เจรจาต่อรองเก่ง มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • งานด้าน AP
 • งานรับวางบิล
 • ตรวจสอบเอกสารการวางบิล

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรีหรือโท อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
 • ประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 650 คะแนน

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • 4-5 years of experience in general accounting
 • Having basic knowledge in tax e.g. withholding tax

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ 2 – 5 ปี ทางด้านธุรกิจ Leasing

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้
 • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การจัดการ
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี ในงานด้านตรวจสอบภายใน
 • มีทักษะในการติดต่อ สื่อสารได้เป็นอย่างดี

24-Oct-16

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรู้ด้านบัญชีเบื้องต้น
 • มีความอดทน ละเอียด และกระตือรือร้นในการทำงาน

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 เป็นต้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา บัญชีและการเงิน /สถิติประยุกต์
 • ประสบการณ์ด้านบริหารจัดการด้านการเงิน

24-Oct-16

 

Applied
 • Cash and bank management
 • Oversea & inter-company payment
 • Expense control

24-Oct-16

 

Applied
 • บัญชีการเงิน
 • ธุรการบัญชี
 • ที่ปรึกษาบัญชีการเงิน

22-Oct-16

 

Applied
 • ความรู้เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหักณ ที่จ่าย
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี การเงิน
 • มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง ซื่อสัตย์ สุจริต

21-Oct-16

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • — การศึกษา: ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • — ประสบการณ์:ไม่ต่ำกว่า 1 ปี ด้านงานการเงินหรือบัญ
 • Good relationship, Teamwork/Cooperation

21-Oct-16

THB13k - 20k /month

Applied
 • Minimum Bachelor degree in Accounting
 • Experience in budgeting, forcasting and costing
 • Can communicate in English

21-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.