• A Bachelor degree in accounting , CPA is advantage
 • Leadership skill to coach team
 • High responsibility and commitment

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for GL Accounting.
 • Have well knowledge of TFRS for PAEs / IFRS.
 • Strong knowledge in tax.

27-Oct-16

 

Applied
 • จัดทำรายการทางบัญชี และตรวจสอบให้ถูกต้อง
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี-การเงิน

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลเรื่องเอกสารของงานบัญชี เช่น บันทึกข้อมูล,
 • ดูรอบการวางบิล / เก็บเช็ค
 • ปวส. – ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า ด้านการบัญชี

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 - 40 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม express ได้
 • ถ้ามีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • รับวางบิลพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
 • บันทึกบัญชีลูกหนี้และบัญชีรายได้สรุปรายงานการขาย
 • พูดคุยสือสารกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.