ธุรกิจนำเที่ยวจะสดใส…ถ้ารู้ใจกลุ่มลูกค้า

          ธุรกิจท่องเที่ยวเป็นธุรกิจการค้าที่มุ่งเน้นดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้หันมาเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยว เมื่อมีผู้นิยมการท่องเที่ยวมากขึ้นก็จะทำให้เกิดรายได้ และการจ้างงานตามมาด้วยเช่นกัน รายได้จากการท่องเที่ยวนั้นถือเป็นรายได้หลักของประเทศเลยก็ว่าได้ ธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศจึงผุดขึ้นมาอย่างมากมายในปัจจุบัน แต่ในขณะเดียวกันก็มีบางบริษัทท่องเที่ยวที่เปิดขึ้นมาได้เพียงไม่นานก็ต้องปิดตัวกันไป ซึ่งก็มีอยู่มิใช่น้อย สาเหตุที่ทำให้บริษัทท่องเที่ยวบางบริษัทอยู่ในวงจรธุรกิจนี้ได้เพียงไม่นาน ปัจจัยหนึ่งอาจเกิดจากองค์กรไม่มีการจำแนกกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจน การจำแนกกลุ่มลูกค้าจะเป็นประโยชน์ สำหรับการนำเสนอขายสินค้าให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้านั้นๆ มากที่สุด ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการธุรกิจนำเที่ยว   สามารถแบ่งได้   4 ระดับ  คือ

          1.  กลุ่มลูกค้าระดับ  A    คือ  กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้สูง  มีฐานะทางการเงินดี  มีอำนาจการซื้อสูง  ชอบการบริการที่ดี  มีระดับ  ราคาไม่ใช่ปัจจัยสำคัญในการพิจารณา  กลุ่มลูกค้าระดับ  A  ได้แก่  ผู้บริหาร  นักการเมือง  เจ้าของกิจการ  เป็นต้น  กลุ่มลูกค้าระดับนี้จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของบริษัทนำเที่ยวขนาดใหญ่  ที่มีชื่อเสียงด้านการบริการที่ดี

          2.  กลุ่มลูกค้าระดับ  B   คือ  กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ปานกลาง  ฐานะทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  แต่ราคาก็เป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาเช่นกัน  กลุ่มลูกค้าระดับนี้มักจะเปรียบเทียบระหว่างราคากับการบริการ  กลุ่มลูกค้าระดับ  B  ได้แก่  พนักงานระดับหัวหน้างาน  ผู้จัดการบริษัท  ข้าราชการระดับหัวหน้ากอง อาจารย์  นักวิชาการ  เป็นต้น  กลุ่มลูกค้าระดับนี้มักใช้บริการของบริษัทนำเที่ยวขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่

          3.  กลุ่มลูกค้าระดับ  C  คือ  กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ไม่มากนัก  มีอำนาจการซื้อน้อย  จะใช้ราคาในการตัดสินใจ   โดยไม่ค่อยคำนึงถึงเรื่องการบริการ   กลุ่มลูกค้าระดับ  C  ได้แก่  ข้าราชการชั้นผู้น้อย  พนักงานบริษัท พนักงานโรงงาน  เป็นต้น   การจัดส่งเสริมการขายไม่ว่าจะเป็นการลดราคา  หรือการส่งเสริมการขายพิเศษ  จึงดึงดูดคนกลุ่มนี้ได้ดี  กลุ่มลูกค้าระดับ  C  มักใช้บริการของบริษัทนำเที่ยวขนาดเล็ก หรือ จัดการนำเที่ยวด้วยตนเอง

          4. กลุ่มลูกค้าระดับเยาวชน  คือ กลุ่มลูกค้าที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ระดับอุดมศึกษา มีอำนาจการซื้อในวงเงินจำกัด  เดินทางเพื่อทัศนะศึกษาเป็นหมู่คณะ เพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียน

          การแยกประเภทของกลุ่มลูกค้าทำให้องค์กรสามารถจัดการท่องเที่ยว และนำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวให้เหมาะสมเพื่อสนองตอบต่อความต้องการท่องเที่ยวของลูกค้าท่องเที่ยวกลุ่มนั้นๆได้ตรงใจที่สุดhttp://www.thma.org/th/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=36