• เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ 5 ปีขึ้นไป

22-Mar-17

 

Applied
  • เขียนแบบแสดงรายละเอียดงานหลังคาเหล็ก
  • เขียนแบบรายละเอียดงานแปลน
  • มีประสบการณ์กับงานหลังคาเหล็กอย่างน้อย 1 ปี

22-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.