• บริการธุรกรรมทางการเงินนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • ให้คำแนะนำทางด้านกองทุน เงินฝาก และประกัน
 • สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า

4 hours ago

 

Applied
 • บริการธุรกรรมทางการเงินนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • เสนอแผนการเงินและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
 • ให้คำแนะนำทางด้านกองทุน เงินฝาก และประกัน

4 hours ago

 

Applied
 • 3 years experience in credit card or retail
 • Graduate or higher in Marketing, Economic,
 • Launch marketing campaigns to support card usage

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years experience in credit card or retail
 • Graduate or higher in Economic, Financial
 • Set strategy for card usage on premium segment

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Responsible for Salesforce Collaboration
 • Manage and maintain Salesforce user
 • Enhance Salesforce and other platforms

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's degree or Master's degree in IT
 • Lead, represent as Enterprise Architecture
 • Over 10 years of experience

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's or Master's degree in Computer Science
 • 4 - 5 years of working experience
 • Support application deployment to SIT, UAT

23-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานตรวจสอบ
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Science
 • Having experience on OS AIX
 • Able to work under high pressure

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เป็นตัวแทนธนาคารฯในการเข้าเยี่ยมลูกค้า
 • เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโครงการ SCB CARE
 • มีบุคลิกภาพดีเยี่ยม กล้าแสดงออก

22-Mar-17

 

Applied
 • Master of Laws (LL.M) and Bachelor of Laws (LL.B)
 • specific and foreign law on derivative transaction
 • Provide legal consultation and legal services

22-Mar-17

 

Applied
 • Degree or higher in Human Resources Management
 • Experience in HR generalist role
 • Good communication skills both Thai and English

22-Mar-17

 

Applied
 • Supervises and monitors overseas branches
 • Participates in day-to-day support functions
 • Manage and assist to set budget for capital

22-Mar-17

 

Applied
 • At least 15 years in Customer Market Insight
 • Lead the process for all research projects
 • rovide consumer & market insight to understand

22-Mar-17

 

Applied
 • Knowledge of Investment products
 • Good command of written and spoken English
 • Direct experience as Private Banker

22-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • รักงานบริการลูกค้า

22-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • รักงานบริการลูกค้า

22-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • รักงานบริการลูกค้า

22-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • รักงานบริการลูกค้า

22-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • รักงานบริการลูกค้า

22-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์การเงิน
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • รักงานบริการลูกค้า

22-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์การเงิน
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • รักงานบริการลูกค้า

22-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์การเงิน
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • รักงานบริการลูกค้า

22-Mar-17

 

Applied
 • Degree or higher in Law, Accounting
 • Experience in Business Consulting Function
 • Good command in English

22-Mar-17

 

Applied
 • Degree or higher in MIS, Statistics
 • Good command in English
 • Competent in MS Office

22-Mar-17

 

Applied
 • กำกับดูแลและให้ความเห็นความเสี่ยงด้านกฎเกณฑ์
 • สื่อความ และสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการ
 • ปริญญาตรีสาขา IT คอมพิวเตอร์ การเงิน บัญชี บริหาร

21-Mar-17

 

Applied
 • Minimum of 3 years' experience in Risk Management
 • Investigation, Process Improvement or
 • in other comparable fields

21-Mar-17

 

Applied
 • Experience over 1 year in PMO / Project Management
 • Experience in project financing
 • Bachelor’s degree or higher in HRM/ related field

20-Mar-17

 

Applied
 • Define, implement, and maintain organization
 • Provide guidance and coaching
 • Oversee the progress and performance

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Economics,Law
 • Experience in the project management
 • Solid internal and external network

20-Mar-17

 

Applied
 • Develop training program for Wealth RM
 • Monitor license validity of Wealth RM
 • Strengthen relationship with overseas

20-Mar-17

 

Applied
 • จัดทำและวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจ SSME
 • ตรวจสอบและดูแลฐานลูกค้าธนาคาร
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ หรือการเงิน

20-Mar-17

 

Applied
 • แลกเปลี่ยนเงินที่ศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 • มีทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • มีทักษะทางด้านการคำนวณพอสมควร

20-Mar-17

 

Applied
 • Possess knowledge of Budgeting control
 • Extracting/reporting tools
 • Strong analytical and problem solving skill

20-Mar-17

 

Applied
 • Prepare capital adequacy reports
 • Conduct an analysis on RWA / capital consumption
 • obtain data and provide periodic reports and other

20-Mar-17

 

Applied
 • Be Responsible to sales volume, Target / KPI
 • Select and open up qualified dealers (used car)
 • Sales promotion and any offering campaigns

20-Mar-17

 

Applied
 • กำหนดแผนการตลาด และการขายร่วมกับทีมงาน
 • แก้ไขปัญหาลูกค้าทำข้อมูลวิเคราะห์สินเชื่อ
 • สร้างโอกาสทางธุรกิจกับลูกค้ารายใหม่

20-Mar-17

 

Applied
 • Serve as a lead for SCB and SCB Subsidiaries web
 • Knowledge of desktop & mobile website technologies
 • At least 7 years in web production

20-Mar-17

 

Applied
 • อบรมและพัฒนาความรู้ทางด้าน service & sales ให้สาขา
 • ติดตามข้อร้องเรียน เข้าใจปัญหาและหาแนวทางลดข้อร้อง
 • นำเสนอผลงานและแนวทางในการปรับปรุงผลงาน

20-Mar-17

 

Applied
 • แนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าทางโทรศัพท์
 • ได้ภาษาพม่า กัมพูชา จีน เกาหลี หรือญี่ปุ่น
 • ศูนย์บริการลูกค้า ธนาคารไทยพาณิชย์ ถนนแจ้งวัฒนะ

18-Mar-17

 

Applied
 • ควบคุม ดูแลการติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์
 • จัดทำข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
 • พัฒนางานระบบ IT เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

18-Mar-17

 

Applied
 • Identify the impact of new product launches
 • 1-2 years business process analysis
 • Define business process flow & support improvement

18-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.