• ปริญญาตรี/โท สาขาสถาปัตยกรรม , วิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 9 ปีขึ้นไป ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านวิเคราะห์การเงิน หรือบริหารความเสียง
 • ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน
 • วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวราคาหุ้นของบริษัท

3 hours ago

 

Applied
 • บริหารจัดการงานวิจัยลูกค้าด้าน Product,Service
 • ปริญญาตรีขึ้นไป บริหารธุรกิจ การตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการวิจัยในเชิงการตลาดและการขาย 7

22-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถิติประยุกต์
 • ดำเนินการวิจัยทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ
 • ประสบการณ์ด้านวิจัยผู้บริโภค

22-Feb-17

 

Applied
 • ดำเนินการด้านงาน CRM ในส่วน Corporate CRM
 • ดำเนินการจัดหา privilege
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด

22-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี งานด้านการควบคุม
 • ควบคุมการประสานงานและเตรียมข้อมูล

22-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านกลยุทธ์หรือบริหารความเสี่ยง 7-9 ปี
 • วิเคราะห์และจัดทำร่างนโยบายความเสี่ยง

22-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือ วิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ ด้านวางแผนกลยุทธ์
 • ดำเนินการวิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์และเป้าหมายธุรกิจ

22-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางด้าน วิศวกรรมอุตสาหการ, โยธา
 • ปสก.ควบคุมและการจัดการด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • SPC, Control chart, 8D, FMEA, MSA, MINITAP

22-Feb-17

 

Applied
 • ขายอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 8 ปีขึ้นไป
 • สรุปวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ
 • บริหารจัดการงานขายและทีมงานขาย

22-Feb-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารการตลาด 10ปีขึ้นไป
 • การบริหาร อสังหาริมทรัพย์แนวราบ/แนวสูง 7ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป

20-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.