• ดำเนินการด้านงาน CRM ในส่วน Corporate CRM
 • ดำเนินการจัดหา privilege
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด

24-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านกลยุทธ์หรือบริหารความเสี่ยง 7-9 ปี
 • วิเคราะห์และจัดทำร่างนโยบายความเสี่ยง

24-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน หรือบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจ หรือพัฒนาองค์กร
 • มีทักษะด้าน Feasibility Studyอสังหาริมทรัพย์แนวสูง

23-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาตร์ สาขาโยธา
 • กำหนดแผนแม่บท (Master Schedule) และกำกับดูแล
 • ประสบการณ์ด้านก่อสร้างอาคารสูงหรือคอนโดมิเนียม

23-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหาร กระบวนการสรรหา
 • กำหนดกลยุทธ์ในการสรรหาคู่ค้า

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี (External Auditor)
 • จัดทำรายงานและงบการเงินของบริษัท

21-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ด้านการบริหาร
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.