• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์เงินฝากและการตลาด
 • มีทักษะในการคำนวณ การคิดเชิงวิเคราะห์

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • System Analyst/Programmer
 • เก็บ Requirement จาก User
 • ออกแบบและพัฒนาระบบ .NET, JAVA, Mobile App

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • พิจารณาความเสี่ยงของสินเชื่อ
 • จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์
 • ให้ความเห็๋นประเด็นสินเชื่อ

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนงาน กลยุทธ์การตลาด ให้บรรลุตามเป้าหมาย
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • บริหารการดำเนินงานของทีม Commission Base

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนและจัดทำแนวทางการตรวจสอบด้านสารสนเทศ
 • รวบรม วิเคราะห์ และประเมินผลที่ได้จากการตรวจสอบ
 • มีประสบการณ์ IT Audit, Audit, IT Risk, IT Security

21-Mar-17

 

Applied
 • มีความรู้ทางสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และกฏหมาย
 • วิเคราะห์ธุรกิจและเครดิตของลูกค้า
 • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าโดยผ่านระบบสินเชื่อ

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ทางสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และกฏหมาย
 • วิเคราะห์ธุรกิจและเครดิตของลูกค้า
 • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าโดยผ่านระบบสินเชื่อ

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.