• ชาย หรือ หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี 5 ปีขึ้นไป

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ตัวเลข
 • มีความรู้ด้านในการบริหารงาน Contact Center

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ในการบริหารงานบริการและงานขาย
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35-40 ปี
 • ปริญญาโท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ
 • Marketing Campaign, Research, Financial Product

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or Higher in Statistics
 • At least 7-10 years of work experience
 • Have ability to use analysis/statistical tools.

20-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์, สถิติ
 • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบสารสนเทศหรืองานด้าน IT
 • สามารถทำงานในเชิงวิเคราะห์และให้เหตุผลในการอธิบาย

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Call Center, English Skill, Contact Center
 • Bachelor's Degree or higher in any fields
 • Excellent servicing and communication

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in a quantitative / technical
 • Familiar with databases and data analysis
 • Experience with Python, Java, or Tableau is a bonu

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดและการขาย
 • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • อายุไม่เกิน 28 ปี เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.